ت‍اری‍خ‌ م‍ن‍ت‍ظم‌ ن‍اص‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اع‍ت‍م‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ق‌۱۳۱۳ - ۱۲۵۹
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ م‍ن‍ت‍ظم‌ ن‍اص‍ری‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ اع‍ت‍م‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌؛ ب‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌ رض‍وان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌‏‫۱۳۶۳ - ۱۳۶۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ۳ ج‌. (۲۴۲۰ ص‌): ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌.
‏شابک : ۱۷۵۰ری‍ال‌ (ج‌.۲) ؛ ۳۳۰۰ری‍ال‌(ج‌.۳)
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱. م‍ع‍ظم‍ات‌ وق‍ای‍ع‌ و ن‍خ‍ب‍ه‌ ح‍وادث‌ ت‍م‍ام‌ ع‍ال‍م‌ از س‍ال‌ ه‍ج‍رت‌ م‍ق‍دس‍ه‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ خ‍لاف‍ت‌ ب‍ن‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ ک‍ه‌ س‍ن‍ه‌ ۶۵۶ اس‍ت‌ .- ج‌. ۲. م‍ع‍ظم‍ات‌ وق‍ای‍ع‌ و ن‍خ‍ب‍ه‌ ح‍وادث‌ ت‍م‍ام‌ ع‍ال‍م‌ از س‍ال‌ ان‍ق‍راض‌ خ‍لاف‍ت‌ ب‍ن‍ی‌ع‍ب‍اس‍ی‌ ک‍ه‌ س‍ن‍ه‌ ۶۵۶ اس‍ت‌ ت‍ا اب‍ت‍دای‌ س‍ل‍طن‍ت‌ و ج‍ه‍ان‍ب‍ان‍ی‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ج‍ل‍ی‍ل‍ه‌ ق‍اج‍اری‍ه‌... گ‍رس‍ن‍ه‌ ی‍ک‍ه‍زار و ص‍د و ن‍ود و س‍ه‌ اس‍ت‌ .- ج‌. ۳. ت‍اری‍خ‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ از س‍ال‌ ه‍زار و ص‍دو ن‍ود و چ‍ه‍ار ال‍ی‌ س‍ال‌ ه‍زار و س‍ی‍ص‍د ه‍ج‍ری‌.
‏موضوع : س‍ال‍م‍ش‍م‍ار
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- س‍ال‍م‍ش‍م‍ار
‏موضوع : اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- س‍ال‍م‍ش‍م‍ار
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ق‌۱۳۴۴ - ۱۱۹۳
‏شناسه افزوده : رض‍وان‍ی‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۷۵ - ۱۳۰۰، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭D۱۱‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۶ت‌۲
‏رده بندی دیویی : ۹۰۲/۰۲
‏شماره کتابشناسی ملی : م۶۷-۱۲۰۶
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ م‍ن‍ت‍ظم‌ ن‍اص‍ری‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۵۴۷۱ ‬
‪ ۶۳-۵۵۴۷۱ ‬
۱
۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۶۷۲۴ ‬
‪ ۶۳-۷۵۱۲۰ ‬
۲
۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۶۷۹۱ ‬
‪ ۶۳-۷۵۲۶۰ ‬
۱
۱
۱
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۵۹۸۳ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۴۸۴ ‬
۱
۱۸
۱۳۶۳
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۵۹۸۴ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۴۸۵ ‬
۲
۱۹
۱۳۶۴
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۰۴۴ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۴۸۶ ‬
۳
۷
۱۳۶۷
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۸۴۲ ‬
‪ D۱۱ /الف۶ت۲ ‬
۱
۶
۱۳۶۳
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۳۹۹۸ ‬
‪ D۱۱ /الف۶ت۲ ‬
۲
۶
۱۳۶۷
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۳۹۹۹ ‬
‪ D۱۱ /الف۶ت۲ ‬
۱
۷
۱۳۶۷
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۰۰۰ ‬
‪ D۱۱ /الف۶ت۲ ‬
۳
۸
۱۳۶۷
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۷۰۸۴ ‬
‪ D۱۱ /الف۶ت۲ ‬
۳
۱۵
۱۳۶۷
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۷۰۸۵ ‬
‪ D۱۱ /الف۶ت۲ ‬
۲
۱۰
۱۳۶۴
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۷۰۸۶ ‬
‪ D۱۱ /الف۶ت۲ ‬
۱
۱۰
۱۳۶۳
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۶۱۸ ‬
‪ D۱۱ /الف۶ت۲ ‬
۲
۱
۱۳۶۴
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۷۰۶۶ ‬
‪ D۱۱ /الف۶ت۲ ‬
۱
۳
۱۳۶۳
۱
قفسه باز
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۷۰۶۷ ‬
‪ D۱۱ /الف۶ت۲ ‬
۳
۳
۱۳۶۷
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۳۴۵۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۵۰۲۴ ‬
۱
۴
۱۳۶۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۳۵۰۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۲۶۴۸ ‬
۱
۵
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۵۱۶ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۵۱۶ ‬
۱
۱۲
۱۳۶۳
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۵۱۷ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۵۱۷ ‬
۲
۱۲
۱۳۶۴
۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۵۱۸ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۵۱۸ ‬
۳
۱۱
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۲۶۰ ‬
‪ ‬
۱
۹
۱۳۶۳
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۲۶۱ ‬
‪ ‬
۲
۵
۱۳۶۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۱۵۲۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۱۵۲۲ ‬
۱
۱۳
۱۳۶۳
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۸۴۸ ‬
‪ ۹۰۰۰-۸۴۸ ‬
۱
۱۷
۱۳۶۳
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۸۴۹ ‬
‪ ۹۰۰۰-۸۴۹ ‬
۲
۱۸
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۰۳۵۴ ‬
‪ ۳۹۲۸۱۰ ‬
۲
۷
۱۳۶۴
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۱۰۳۵۵ ‬
‪ ‏‫‬‮‭D۱۱ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۶ت‌۲ ‬
۲
۲
۱۳۶۷
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۶۸۹۹ ‬
‪ ۱۶۲۶۴۷ ‬
۳
۲
۱۳۶۷
۱
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۳۶۹۰۰ ‬
‪ ‏‫‬‮‭D۱۱ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۶ت‌۲ ‬
۳
۱
۱۳۶۷
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۲۰۵۳۶۷ ‬
‪ ‏‫‬‮‭D۱۱ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۶ت‌۲ ‬
۱
۲
۱۳۶۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۵۳۶۸ ‬
‪ ۱۸۵۴۱۷ ‬
۲
۴
۱۳۶۴
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۱۵۴۹۴ ‬
‪ ۱۰۱-۵۹۹۸ ‬
۱
۱۱
۱۳۶۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۷۰۶۰۶ ‬
‪ ۱۰۱-۶۰۹۹ ‬
۲
۱۵
۱۳۶۴
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۲۴۵۵۷۶ ‬
‪ ۱۰۱-۳۳۸۱۲ ‬
۲
۱۶
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۵۰۰۲۴ ‬
‪ ۱۳۸۰۴۸۱ ‬
۱۵
۱۳۶۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh