ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌‏‫، ۱۳۲۱ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍م‍زه‌ گ‍ن‍ج‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ارس‍ب‍اران‌‏‫‏‏، ۱۳۷۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏چ‍ه‍ارده‌، ۳۶۲ ص‌.‬: ج‍دول‌.
‏شابک : ‏‫‏۱۲۰۰۰ ری‍ال‌‬‮‬‏‫‏‭ 964-90510-4-x :‬ ؛ ‏‫‏۱۴۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬‬‮‬ ؛ ‏‫‏۱۸۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬‬‮‬ ؛ ‏‫‏۲۰۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‮‬ ؛ ‏‫‏۳۸۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬‬‮‬ ؛ ‏‫‏۳۸۰۰۰ریال‬‮‬‮‬: چاپ هشتم‏‫: ‏‫‬‭978-964-905-104-8‬ ؛ ‏‫‏۵۰۰۰۰ ریال (چاپ نهم) ؛ ‏‫‏۵۳۰۰۰ ریال (چاپ دهم)‬‮‬ ؛ ‏‫۱۳۰۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ چهاردهم‬‏‫‏‭ 964-90510-4-x :‬‬ ؛ ‏‫‬۱۵۰۰۰۰ ریال (چاپ پانزدهم)
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‭Hamzeh Ganji. Mental health.‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌:۱۳۸۰.
‏يادداشت : چاپ هفتم: تابستان: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ هشتم: تابستان۱۳۸۶.
‏يادداشت : ‏‫‏چاپ نهم: پاییز ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ دهم: زمستان ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ چهاردهم: زمستان ۱۳۹۱.
‏يادداشت : چاپ پانزدهم:‌۱۳۹۲.
‏یادداشت : ‏‫‏ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۶۱] - ۳۶۲.
‏موضوع : بهداشت روانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‭‬‭‭RA۷۹۰‬‏‫‬‭‬‭‭/‮گ‌‬۹‮ب‌‬۹ ۱۳۷۶‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‬‭‬‭‭۳۶۲/۲‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۹۶۸۵
 
   آدرس ثابت  ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۷۳۷۵ ‬
‪ ۶۳-۹۷۹۱۹ ‬
۲۲
۱۳۸۷
۹
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۶۹۳۳ ‬
‪ ۶۳-۱۱۷۴۸۴ ‬
۲۰
۱۳۸۸
۱۰
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۳۳۹۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۳۳۹۵ ‬
۳۰
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۲۷۷۱ ‬
‪ ۳۸۶۲۵۲ ‬
۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۲۷۷۲ ‬
‪ ۳۸۶۲۵۳ ‬
۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۲۲۰۱۶ ‬
‪ ۳۸۶۲۵۶ ‬
۱۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۲۰۱۷ ‬
‪ ۵۵۴۷۷۹ ‬
۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۴۱۵۸ ‬
‪ ۳۸۶۲۵۴ ‬
۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۴۱۵۹ ‬
‪ ۵۵۴۷۸۱ ‬
۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۵۴۷۲ ‬
‪ ۳۶۰۱۱۱ ‬
۱۵
۱۳۸۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۵۴۷۳ ‬
‪ ۴۷۶۵۲۴ ‬
۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۳۲۵۵۷ ‬
‪ ۵۶۵۸۲۳ ‬
۱۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۲۵۲۳۰ ‬
‪ ‏۱۷۷۶۸۸۱ ‬
۱
۱
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۵۲۳۱ ‬
‪ ۴۴۵۹۸۳ ‬
۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۰۸۵۴ ‬
‪ ۶۱۰۱۵۵ ‬
۲
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۰۸۵۵ ‬
‪ ۶۱۰۲۹۰ ‬
۳
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۱۳۴۴ ‬
‪ ۸۴۳۷۳۰ ‬
۱۲
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۱۳۴۵ ‬
‪ ۸۴۶۳۱۵ ‬
۱۳
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۱۹۰۴۹ ‬
‪ ۸۱۷۰۴۱ ‬
۱۸
۱۳۸۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۱۹۰۵۰ ‬
‪ ۸۱۷۰۴۲ ‬
۱۹
۱۳۸۸
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۲۳۷۳ ‬
‪ ۱۱۸۴۳۷۳ ‬
۲۱
۱۳۸۹
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۲۳۷۴ ‬
‪ ۱۱۸۴۳۷۲ ‬
۲۳
۱۳۸۹
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۲۶۸۰ ‬
‪ ۸۴۵۶۸۲ ‬
۱۶
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۲۶۸۱ ‬
‪ ۸۴۵۶۸۱ ‬
۱۷
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۳۹۸۰ ‬
‪ ۱۲۴۹۷۴۴ ‬
۲۴
۱۳۹۰
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۳۹۸۱ ‬
‪ ۱۲۴۹۷۴۵ ‬
۲۵
۱۳۹۰
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۰۲۷۳ ‬
‪ ۱۳۶۸۵۷۱ ‬
۲۸
۱۳۹۱
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۰۲۷۴ ‬
‪ ۱۳۶۸۵۷۰ ‬
۲۹
۱۳۹۱
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۹۱۸۷ ‬
‪ ۱۳۳۰۶۲۰ ‬
۲۶
۱۳۹۱
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۹۱۸۸ ‬
‪ ۱۳۳۰۶۲۱ ‬
۲۷
۱۳۹۱
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۲۵۴۰ ‬
‪ ۱۵۲۰۰۲۵ ‬
۳۵
۱۳۹۲
۱۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۲۵۴۱ ‬
‪ ۱۵۲۰۰۶۴ ‬
۳۶
۱۳۹۲
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۹۰۷۳۳ ‬
‪ ۱۶۵۸۵۹۸ ‬
۳۷
۱۳۹۳
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۵۰۴۰۸ ‬
‪ ۱۷۳۸۵۲۳ ‬
۳۹
۱۳۹۴
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۳۸۴۶۱ ‬
‪ ۱۹۹۰۱۳۳ ‬
۴۰
۱۳۹۶
۱۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh