ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌ ج‍لال‍ی‌، م‍ی‍ر ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌‏‫، ۱۳۱۶ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ / ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ی‍رع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ی‍ب‌زاده‌.
‏وضعيت ويراست : [ویراست ۳].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: طه‍وری‌‏‫، ۱۳۷۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۳۰ ص.‬
‏شابک : ‏‫۶۰۰۰ری‍ال‌‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰ریال (چاپ هفتم)‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰ریال‬‬‏‫:چاپ هشتم‬‬‏‫‬‬‭‭964-90079-6-2:‬‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ریال (چاپ دهم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ریال (چاپ یازدهم)‬ ؛ ‏‫۱۳۰۰۰ریال (چاپ دوازدهم)‬ ؛ ‏‫۱۳۰۰۰ریال (چاپ سیزدهم)‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰ریال (چاپ چهاردهم)‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ریال (چاپ پانزدهم)‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ریال‬‏‫: چاپ بیستم‬‏‫‭978-964-90079-6-0 : ‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ریال (چاپ بیست و یکم)‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال (چاپ بیست و دوم)‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ ریال (چاپ بیست و سوم)‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال ( چاپ بیست و چهارم )‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال (چاپ بیست و پنجم)‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ هفت‍م‌: پ‍ائ‍ی‍ز ۱۳۷۵.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: پ‍ائ‍ی‍ز ۱۳۷۶.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: پ‍ائ‍ی‍ز ۱۳۷۷.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ده‍م‌ و یازدهم: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوازده‍م‌ تا چهاردهم : ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ان‍زده‍م‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چاپ نوزدهم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ بیستم : ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ بیست و یکم: زمستان ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ بیست و سوم: پاییز ۱۳۸۷.
‏يادداشت : ‏‫چاپ بیست و دوم : تابستان ۱۳۸۷.‬
‏يادداشت : چاپ بیست و چهارم : ۱۳۸۸ .
‏يادداشت : چاپ بیست و پنجم: ۱۳۸۹.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : آموزش و پرورش -- فلسفه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭LB۱۷‏‫‬‭‭/ن‌۷ن‌۸ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۷۰/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۷۰۲۵
 
   آدرس ثابت  ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۲۳۷۱ ‬
‪ ۶۳-۷۸۹۹۳ ‬
۲۴
۱۳۸۶
۲۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۶۳۸۹ ‬
‪ ۶۳-۸۵۰۹۷ ‬
۲۸
۱۳۸۷
۲۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۴۰۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۸۶۰ ‬
۴۷
۱۳۸۰
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۳۳۶۳ ‬
‪ ۲۹۶۰۶۸ ‬
۳۰
۱۳۷۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۹۳۰۳ ‬
‪ ۵۵۴۸۹۲ ‬
۱۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۹۳۰۴ ‬
‪ ۴۴۱۷۰۸ ‬
۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۶۳۸۶۱ ‬
‪ ۵۷۹۱۶۱ ‬
۱۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۶۳۸۶۲ ‬
‪ ۵۷۹۱۶۰ ‬
۱۷
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۴۱۷۲ ‬
‪ ۴۴۲۳۵۲ ‬
۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۴۱۷۳ ‬
‪ ۴۴۲۴۱۵ ‬
۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۷۵۷۷۰ ‬
‪ ۵۶۸۶۱۵ ‬
۱۴
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۵۷۷۱ ‬
‪ ۴۳۴۳۶۰ ‬
۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۸۵۹۵۴ ‬
‪ ۵۴۰۹۶۱ ‬
۱۲
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۵۹۵۵ ‬
‪ ۴۴۳۳۰۰ ‬
۷
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۴۶۷۶ ‬
‪ ۵۷۳۳۷۵ ‬
۱۵
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۴۶۷۷ ‬
‪ ۵۸۰۰۲۵ ‬
۱۹
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۵۳۹۱۶ ‬
‪ ۶۰۳۲۷۷ ‬
۲۷
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۸۰۷۰۲ ‬
‪ ۲۷۶۹۷۳ ‬
۲۶
۱۳۸۰
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۸۰۷۰۳ ‬
‪ ۵۲۶۵۸۹ ‬
۱۰
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۲۳۴۱۹ ‬
‪ ۵۲۷۴۱۲ ‬
۱۱
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۷۹۵۲ ‬
‪ ۴۶۹۹۶۲ ‬
۸
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۷۹۵۳ ‬
‪ ۲۸۹۵۱۷ ‬
۴۱
۱۳۸۳
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۰۹۳۷ ‬
‪ ۳۵۰۱۹۳ ‬
۱۶
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۰۹۳۸ ‬
‪ ۳۳۵۱۵۱ ‬
۴۲
۱۳۸۴
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۷۲۶۷ ‬
‪ ۲۸۷۹۳۱ ‬
۳۲
۱۳۸۵
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۷۲۶۸ ‬
‪ ۲۸۷۹۲۹ ‬
۳۱
۱۳۸۵
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۶۴۹۴۷ ‬
‪ ۶۲۰۱۲۰ ‬
۲۹
۱۳۷۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۶۴۹۴۸ ‬
‪ ۹۵۴۲۷۳ ‬
۲۳
۱۳۸۵
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۱۲۲۲۷ ‬
‪ ۹۴۰۰۷۲ ‬
۲۰
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۱۲۲۲۸ ‬
‪ ۷۳۸۲۱۲ ‬
۲۱
۱۳۸۶
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۶۹۴۲ ‬
‪ ۹۴۹۲۲۳ ‬
۳۵
۱۳۸۹
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۶۹۴۹ ‬
‪ ۹۴۹۰۷۹ ‬
۳۳
۱۳۸۹
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۴۸۰۱ ‬
‪ ۹۱۱۹۵۲ ‬
۴۰
۱۳۸۷
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۴۸۰۲ ‬
‪ ۹۱۱۹۵۳ ‬
۳۹
۱۳۸۷
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۹۷۰۹ ‬
‪ ۸۹۶۰۰۴ ‬
۴۳
۱۳۸۶
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۹۷۱۰ ‬
‪ ۸۹۶۰۰۵ ‬
۴۴
۱۳۸۶
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۸۵۳۵ ‬
‪ ۸۸۵۴۳۷ ‬
۴۶
۱۳۸۷
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۸۵۳۶ ‬
‪ ۸۸۵۴۰۶ ‬
۴۵
۱۳۸۷
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۷۵۲۶ ‬
‪ ۸۰۴۶۴۹ ‬
۵۰
۱۳۸۸
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۷۵۲۷ ‬
‪ ۸۰۴۶۴۸ ‬
۵۱
۱۳۸۸
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۱۶۷۹ ‬
‪ ۲۳۷۸۸۷ ‬
۲۵
۱۳۸۱
۱۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۳۰۱۹ ‬
‪ ۱۲۵۰۰۷۰ ‬
۵۲
۱۳۹۰
۲۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۳۰۲۰ ‬
‪ ۱۲۵۰۰۷۱ ‬
۵۳
۱۳۹۰
۲۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh