ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌: ق‍واع‍د ع‍م‍وم‍ی‌ ق‍رارداده‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، - ۱۳۰۶
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌: ق‍واع‍د ع‍م‍وم‍ی‌ ق‍رارداده‍ا/ ن‍اص‍ر ک‍ات‍وزی‍ان‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ب‍ه‍ن‍ش‍ر، - ۱۳۶.
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏شابک : ۱۵۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲) ؛ ۱۵۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲) ؛ ۱۵۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲) ؛ ۱۵۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د دوم‌: ۱۳۶۶
‏يادداشت : ج‍ل‍د پ‍ن‍ج‍م‌ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۶۹)؛ ۳۶۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۶۸؛ ۳۰۰۰ ری‍ال‌
‏مندرجات : .-- ج‌. ۲. ان‍ع‍ق‍اد و اع‍ت‍ب‍ار ق‍رارداد: ض‍م‍ان‍ت‌ اج‍رای‌ ش‍رای‍ط اس‍اس‍ی‌ م‍ع‍ام‍ل‍ه‌، ن‍ظری‍ه‌ ب‍طلان‌ و ع‍دم‌ ن‍ف‍وذ .-- ج‌. ۳. آث‍ار ق‍رار داد، در راب‍طه‌ دو طرف‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ اش‍خ‍اص‌ ث‍ال‍ث‌ .-- - ج‌. ۵. ان‍ح‍لال‌ ق‍رارداد - خ‍ی‍ارات‌ .--
‏موضوع : ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭KMH۵۰۰‏‫‭/ک‌۲ح‌۷۷ ۱۳۶۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۳۴۶/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۱۵۰۵
 
   آدرس ثابت  ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌: ق‍واع‍د ع‍م‍وم‍ی‌ ق‍رارداده‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۷۷۳۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۰۴۴۱ ‬
۱
۲
۱۳۶۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۷۸۴۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۰۵۵۶ ‬
۵
۳
۱۳۶۹
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۵۵۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۵۵۷ ‬
۴
۳
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۵۵۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۵۵۸ ‬
۲
۵
۱۳۶۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۵۵۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۵۵۹ ‬
۳
۳
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۷۹۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۷۹۳ ‬
۱
۳
۱۳۶۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۹۱۳۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۹۱۳۰ ‬
۵
۴
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۴۰۹۲ ‬
‪ ۱۷۴۳۷۰ ‬
۲
۴
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۴۰۹۳ ‬
‪ ۱۷۴۳۶۷ ‬
۲
۱
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۰۹۴۶ ‬
‪ ۱۷۴۳۷۱ ‬
۳
۱
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۵۰۹۴۷ ‬
‪ ۱۷۴۳۷۲ ‬
۳
۲
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۸۳۷۹ ‬
‪ ۱۷۸۹۸۵ ‬
۴
۲
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۸۳۸۰ ‬
‪ ۲۶۳۹۶۷ ‬
۴
۱
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۲۲۵۶ ‬
‪ ۱۷۴۳۶۹ ‬
۲
۳
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۲۲۵۷ ‬
‪ ۱۷۴۳۶۸ ‬
۲
۲
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۹۵۵۰ ‬
‪ ۲۲۲۹۲۲ ‬
۵
۲
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۹۵۵۱ ‬
‪ ۲۲۲۹۲۳ ‬
۵
۱
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۱۳۴۲ ‬
‪ ۷۵۲۰۱ ‬
۱
۱
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۶۲۰۲ ‬
‪ ۳۶۲۳۳۰ ‬
۳
۵
۱۳۷۶
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh