خ‍ورش‍ی‍د م‍غ‍رب‌ (غ‍ی‍ب‍ت‌، ان‍ت‍ظار، ت‍ک‍ل‍ی‍ف‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، - ۱۳۱۴
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍ورش‍ی‍د م‍غ‍رب‌ (غ‍ی‍ب‍ت‌، ان‍ت‍ظار، ت‍ک‍ل‍ی‍ف‌)/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍ک‍ی‍م‍ی‌
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : [۳۹۰] ص‌
‏شابک : ۶۶۵۰ری‍ال‌ ؛ ۶۶۵۰ری‍ال‌ ؛ ۶۶۵۰ری‍ال‌ ؛ ۶۶۵۰ری‍ال‌ ؛ ۶۶۵۰ری‍ال‌ ؛ ۶۶۵۰ری‍ال‌ ؛ ۶۶۵۰ری‍ال‌ ؛ ۶۶۵۰ری‍ال‌ ؛ ۶۶۵۰ری‍ال‌ ؛ ۶۶۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوازده‍م‌: ۱۳۷۷؛ ۶۲۰۰ ری‍ال‌‎ISBN 964-430-259-1‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ان‍زده‍م‌: ۱۳۷۹؛ ۱۲۷۰۰ ری‍ال‌‎ISBN 964-430-259-1‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ده‍م‌: ۱۳۷۹؛ ۱۲۷۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ج‍ده‍م‌: ۱۳۰۰۰۱۳۸۰ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-430-259-1‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌: ۱۳۰۰۰۱۳۸۰ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-430-759-1‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ی‍ج‍ده‍م‌: ۱۴۰۰۰۱۳۸۰ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-430-759-1‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌: ۱۳۰۰۰۱۳۸۰ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-430-759-1‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارده‍م‌: ۸۷۰۰۱۳۷۸ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-430-259-1‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍ی‍زده‍م‌: ۸۷۰۰۱۳۷۷ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-430-259-1‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌(ع‍ج‌)، ام‍ام‌ دوازده‍م‌، ۲۵۵ق‌. - -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : م‍ه‍دوی‍ت‌
‏شناسه افزوده : دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۵۱‭/ح‌۸خ‌۹ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۶۰۴۳
 
   آدرس ثابت  خ‍ورش‍ی‍د م‍غ‍رب‌ (غ‍ی‍ب‍ت‌، ان‍ت‍ظار، ت‍ک‍ل‍ی‍ف‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۷۱۴۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۷۱۴۰ ‬
۲۳
۱۳۶۴
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۹۶۵۷۰ ‬
‪ ۱۵۶۴۹۸۸ ‬
۲۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۰۶۴۸ ‬
‪ ۵۰۴۹۵۸ ‬
۲۱
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۹۰۶۴۹ ‬
‪ ۴۰۴۶۵۶ ‬
۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۸۸۵۶ ‬
‪ ۵۰۴۹۵۹ ‬
۲۲
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۰۸۸۵۷ ‬
‪ ۴۰۴۶۷۶ ‬
۱۰
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۳۴۷۴ ‬
‪ ۵۴۶۴۶۱ ‬
۲۶
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۳۴۷۵ ‬
‪ ۴۴۲۰۰۳ ‬
۱۱
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۳۴۷۶ ‬
‪ ۴۸۴۶۱۲ ‬
۱۳
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۳۴۷۷ ‬
‪ ۴۰۴۶۵۵ ‬
۵
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۴۷۹۵ ‬
‪ ۵۰۴۹۵۷ ‬
۲۰
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۰۳۶۶ ‬
‪ ۴۰۴۶۵۲ ‬
۲
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۰۳۶۷ ‬
‪ ۵۰۴۹۵۵ ‬
۱۸
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۵۴۰۴ ‬
‪ ۴۱۴۳۶۰ ‬
۹
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۵۴۰۵ ‬
‪ ۴۸۴۶۱۶ ‬
۱۲
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۵۴۵۶ ‬
‪ ۴۰۴۶۵۷ ‬
۷
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۵۴۵۷ ‬
‪ ۵۰۴۹۵۱ ‬
۱۴
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۵۴۵۸ ‬
‪ ۴۰۴۶۵۴ ‬
۴
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۵۴۵۹ ‬
‪ ۵۰۴۹۵۳ ‬
۱۶
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۵۴۶۰ ‬
‪ ۴۰۴۶۵۸ ‬
۸
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۵۴۶۱ ‬
‪ ۵۰۴۹۵۲ ‬
۱۵
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۰۱۷۶ ‬
‪ ۵۰۴۹۵۴ ‬
۱۷
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۶۵۸۲ ‬
‪ ۵۰۴۹۵۶ ‬
۱۹
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۶۵۸۳ ‬
‪ ۴۰۴۶۵۳ ‬
۳
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۴۷۷۹۴ ‬
‪ ۴۰۴۶۵۱ ‬
۱
۱۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh