ش‍رائ‍ع‌ الاس‍لام‌ ف‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍ح‍لال‌ و ال‍ح‍رام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ق‌۶۷۶ - ۶۰۲
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍رائ‍ع‌ الاس‍لام‌ ف‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍ح‍لال‌ و ال‍ح‍رام‌/ ل‍ل‍م‍ح‍ق‍ق‌ ال‍ح‍ل‍ی‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ن‌؛ م‍ع‌ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ادق‌ ال‍ش‍ی‍رازی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اس‍ت‍ق‍لال‌، ۱۴۰۹ق‌. = ۱۳۶۷.
‏مشخصات ظاهری : ۴ ج‌(در دو م‍ج‍ل‍د)
‏شابک : ۱۸۰۰ری‍ال‌(ه‍رج‍ل‍د)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : اف‍س‍ت‌ از روی‌ چ‍اپ‌ ب‍ی‍روت‌: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍وف‍اآ
‏يادداشت : ج‌. ۲-۱ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۰)؛ ب‍ه‍ا: ۲۵۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ج‌. ۳، ۴ (چ‍اپ‌ ۱۳۷۱؟)
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۴۲۱ق‌. = ۱۳۷۹؛ ۳۵۰۰۰ ری‍ال‌ (دوره‌)
‏موضوع : ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- ق‍رن‌ ق‌۷
‏شناسه افزوده : ش‍ی‍رازی‌، ص‍ادق‌، ۱۳۱۴ - ، م‍ح‍ش‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۸۲‏‫‭/م۳ش۴ ۱۳۶۷‮الف
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۳۷۲۳
 
   آدرس ثابت  ش‍رائ‍ع‌ الاس‍لام‌ ف‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍ح‍لال‌ و ال‍ح‍رام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۴۶۴۹ ‬
‪ ۶۳-۴۴۶۴۹ ‬
۱
۱
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۵۱۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۳۸۸ ‬
۱-۲
۱۰
۱۳۶۱
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۲۳۱۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۷۳۶۱ ‬
۳-۴
۱۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۱۴۶۱ ‬
‪ ۱۴۶۹۱۶ ‬
۱-۲
۹
۱۳۶۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۱۴۶۲ ‬
‪ ۱۴۶۹۱۷ ‬
۱-۲
۶
۱۳۶۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۱۴۶۳ ‬
‪ ۱۴۶۹۱۸ ‬
۳-۴
۱۰
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۱۴۶۴ ‬
‪ ۱۴۶۹۱۹ ‬
۳-۴
۸
۱۳۶۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۳۴۵۰ ‬
‪ ۱۹۲۵۷۲ ‬
۱
۵
۱۳۷۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۵۳۲۰ ‬
‪ ۱۹۳۸۴۹ ‬
۲
۳-۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۵۳۲۱ ‬
‪ ۴۸۷۳۶۴ ‬
۲
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۵۵۸۱ ‬
‪ ۱۴۶۹۲۰ ‬
۱-۲
۷
۱۳۶۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۵۵۸۲ ‬
‪ ۱۴۶۹۲۱ ‬
۱-۲
۸
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۵۸۲۹ ‬
‪ ۲۱۸۰۳۴ ‬
۳-۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۵۸۳۰ ‬
‪ ۲۱۸۰۳۵ ‬
۳-۴
۳
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۳۸۸۲۶ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳ش۴ ۱۳۶۷‮الف‬‬ ‬
۲
۱
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۸۳۸۲۵ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳ش۴ ۱۳۶۷‮الف‬‬ ‬
۱
۲
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۸۳۸۲۸ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳ش۴ ۱۳۶۷‮الف‬‬ ‬
۳
۱
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۸۳۸۳۰ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳ش۴ ۱۳۶۷‮الف‬‬ ‬
۴
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۱۷۱۲ ‬
‪ ۴۳۹۲۵۹ ‬
۳-۴
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۱۷۱۳ ‬
‪ ۴۸۷۳۵۹ ‬
۲
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۱۸۱۰ ‬
‪ ۴۸۷۳۶۲ ‬
۱
۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۱۸۱۱ ‬
‪ ۴۱۸۴۵۲ ‬
۱-۲
۲
۵
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۹۶۰۷۲ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳ش۴ ۱۳۶۷‮الف‬‬ ‬
۱-۲
۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۶۰۷۳ ‬
‪ ۳۷۸۶۵۶ ‬
۱-۲
۳
۶
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۹۶۰۷۴ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳ش۴ ۱۳۶۷‮الف‬‬ ‬
۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۶۰۷۵ ‬
‪ ۳۷۸۶۵۵ ‬
۳-۴
۲
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۰۰۳۴ ‬
‪ ۳۶۲۴۸۸ ‬
۱
۸
۹
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۰۰۳۵ ‬
‪ ۶۶۸۶۴۱ ‬
۱-۲
۴
۱۳۸۴
۷
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۹۳۰۰۳۶ ‬
‪ ‭BP۱۸۲ /م۳ش۴ ۱۳۶۷‮الف‬‬ ‬
۳-۴
۴
۱۳۸۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۰۰۳۷ ‬
‪ ۳۶۲۴۵۲ ‬
۳-۴
۹
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۶۲۰۲۸ ‬
‪ ۴۸۵۷۰۶ ‬
۱-۲
‍۱
۱۳۶۷
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh