ف‍ه‍رست ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وی‌ ش‍رق‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ - ت‍اش‍ک‍ن‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آکادمی علوم جمهوری ازبکستان. انستیوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی.
‏سرشناسه : آک‍ادم‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ازب‍ک‍س‍ت‍ان‌. ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وی‌ ش‍رق‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌.
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ه‍رست ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وی‌ ش‍رق‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ - ت‍اش‍ک‍ن‍د/ زی‍رن‍ظر ع‍ص‍ام‌ال‍دی‍ن‌ اورن‌‌ب‍ای‍ف‌، ع‍ل‍ی‌ م‍وج‍ان‍ی‌، ش‍اه‌ن‍ی‍از م‍وس‍ای‍ف‌؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ و ق‍ف‍ق‍از وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ [و] ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ش‍رق‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ آک‍ادم‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ازب‍ک‍س‍ت‍ان‌.؛ [ب‍رای‌] م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ و ق‍ف‍ق‍از وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ [و] ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ش‍رق‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ آک‍ادم‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ازب‍ک‍س‍ت‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‫، ۱۳۷۶ -‬
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏فروست : اس‍ن‍اد؛ ۷۴۲
‏شابک : ‏‫۳۸۰۰ری‍ال‌‬‏‫:ج‌.۱.ب‍خ‍ش‌۱‬‏‫:‏‫‬‭‎964-6056-42-3‬‬ ؛ ‏‫۲۷۰۰۰ ریال ‬‬‏‫:‏‫‬‭978-964-361-444-7‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ب‍خ‍ش‌ اول‌ از ج‍ل‍د دوم‌ - ت‍ص‍وف‌، ت‍وس‍ط ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍زرگ‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و ت‍اری‍خ‌ دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍س‍ت‍ی‍و ش‍رق‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍وری‍ح‍ان‌‌ب‍ی‍رون‍ی‌، ت‍اش‍ک‍ن‍د چ‍اپ‌ و م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Osama -din Orenbayef, Ali Moujani, Shah Miaz Musayef, editors the list of the Persian manuscript of the Treasury of AbuRaiyhan Beeroni Oriental Institute - Tashkent‬.
‏يادداشت : جلد سوم این کتاب تحت عنوان فهرست نسخه‌های خطی فارسی انستیوی شرق‌شناسی ابوریحان‌بیرونی فرهنگستان علوم ازبکستان و به کوشش فرید قاسملو منتشر شده است.
‏مندرجات : ج‌. ۱. ب‍خ‍ش‌ ۱. ت‍اری‍خ‌ .--
‏موضوع : ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ازب‍ک‍س‍ت‍ان‌ -- ت‍اش‍ک‍ن‍د -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا.
‏موضوع : آک‍ادم‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ازب‍ک‍س‍ت‍ان‌. ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وی‌ ش‍رق‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا.
‏شناسه افزوده : اورون‍ب‍ای‍ف‌، ع‍ص‍ام‌ال‍دی‍ن‌، ۱۹۲۹ -
‏شناسه افزوده : .‎Urunbaev, A‬
‏شناسه افزوده : م‍وج‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۸-
‏شناسه افزوده : م‍وس‍ای‍ف‌، ش‍اه‌ن‍ی‍از
‏شناسه افزوده : قاسملو، فرید ،گردآورنده.
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ و ق‍ف‍ق‍از.
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫Z۶۶۲۱‭‬ ‭/آ۷۵۳ف۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۰۱۱/۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۱۸۷۱
 
   آدرس ثابت  ف‍ه‍رست ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ف‍ارس‍ی‌ گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وی‌ ش‍رق‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ - ت‍اش‍ک‍ن‍د
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۵۰۲ ‬
‪ Z۶۶۲۱ /آ۷۵۳ف۲ ‬
۱
۶
۱۳۷۶
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۴۳۳۵ ‬
‪ Z۶۶۲۱ /آ۷۵۳ف۲ ‬
۱
۷
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۱۹۴۷ ‬
‪ ۳۰۱۸۲۶ ‬
۱
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۷۱۹۴۸ ‬
‪ ۵۲۷۱۸۰ ‬
۱
۱
۱
 
تالار مرجع
‪ ۳۸۲۱۱۶ ‬
‪ ‏‫Z۶۶۲۱‭‬‭/آ۷۵۳ف۲ ‬
۱
۲
۱۳۷۶
۱
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۴۹۲۳۴۱ ‬
‪ Z۶۶۲۱ /آ۷۵۳ف۲ ‬
۱
۵
۱۳۷۶
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۹۶۷۰۱ ‬
‪ ۴۳۱۲۰۷ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۹۶۷۰۲ ‬
‪ ۵۰۹۹۸۶ ‬
۲
۲
۱
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۸۹۳۵۲۶ ‬
‪ Z۶۶۲۱ /آ۷۵۳ف۲ ‬
۲
۳
۱۳۸۱
۱
قفسه باز
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۰۱۱۷۱ ‬
‪ ‬
۳
۱
۸۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۰۱۱۷۲ ‬
‪ ۱۵۹۷۳۷۱ ‬
۳
۲
۸۷
۱
 
تالار کتابهای خطی- آقا بزرگ
‪ ۲۷۲۰۶۴۵ ‬
‪ ‬
۱
۱۰
۱۳۷۶
۱
 
تالار کتابهای خطی- آقا بزرگ
‪ ۲۷۲۰۶۴۶ ‬
‪ ‬
۱
۱۱
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh