ل‍س‍ان‌‌ال‍ع‍رب‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌م‍ن‍ظور، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍رم‌‏‫، ۶۳۰ -‏۷۱۱ق.
‏عنوان و نام پديدآور : ل‍س‍ان‌‌ال‍ع‍رب‌/ اب‍ن‌م‍ن‍ظور؛ طب‍ع‍ه‌ ج‍دی‍ده‌ م‍ص‍ح‍ح‍ه‌ و م‍ل‍ون‍ه‌ اع‍ت‍ن‍ی‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‍ه‍ا ام‍ی‍ن‌م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌، م‍ح‍م‍د ال‍ص‍ادق‌‌ال‍ع‍ب‍ی‍دی‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راست؟].
‏مشخصات نشر : ‏‫ب‍ی‍روت‌‬‏‫: دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌‬‏‫: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌‬‏‫، ۱۴۱۶ق‌. ‬‏‫= ۱۹۹۵م.‬‏‫= ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۸ ج.‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : ج‍ل‍د ۱۶، ۱۷، ۱۸ ف‍ه‍ارس‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ی‌ب‍اش‍د.
‏يادداشت : ج.۱۲ و ۱۶ (چاپ اول: ۱۴۰۸ق. = ۱۹۸۸م= ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج.۷ (چاپ اول: ۱۴۰۸ق.= ۱۹۸۸م.= ۱۳۶۷).
‏يادداشت : ناشر جلد دوازدهم: دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌‬ می‌باشد.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : .- ج.۷. ش- ص.- ج.۱۲. ک - ل.
‏موضوع : زبان عربی -- واژه‌نامه‌ها
‏شناسه افزوده : ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌، ام‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، مصحح
‏شناسه افزوده : ع‍ب‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۴۹۲/۷۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۳۵۳۱
 
   آدرس ثابت  ل‍س‍ان‌‌ال‍ع‍رب‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۲۱ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۱
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۲۲ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۲
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۲۳ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۳
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۲۴ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۴
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۲۵ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۵
۱
۱۳۷۴
۵
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۲۶ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۶
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۲۷ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۷
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۲۸ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۸
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۲۹ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۹
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۳۰ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۱۰
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۳۱ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۱۱
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۳۲ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۱۲
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۳۳ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۱۳
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۳۴ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۱۴
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۳۵ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۱۵
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۳۶ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۱۶
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۳۷ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۱۷
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۳۱۷۲۳۸ ‬
‪ ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲ ‏‫‭/‮ال‍ف‌‬۲ل‌۵ ۱۳۷۴‬ ‬
۱۸
۱
۱۳۷۴
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۳۶۷۵ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۲۰ ‬
۱
۱۱
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۳۶۷۶ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۲۱ ‬
۲
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۳۶۷۷ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۲۲ ‬
۳
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۳۶۷۸ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۱۵ ‬
۴
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۳۶۷۹ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۱۶ ‬
۵
۲
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۳۶۸۰ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۱۷ ‬
۶
۵
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۳۶۸۱ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۱۸ ‬
۷
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۳۶۸۲ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۱۹ ‬
۸
۹
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۳۶۸۳ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۱۲ ‬
۱۰
۹
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۳۶۸۴ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۱۳ ‬
۱۱
۲
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۳۶۸۵ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۱۴ ‬
۱۲
۷
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۳۶۸۶ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۰۹ ‬
۱۳
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۳۶۸۷ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۱۰ ‬
۱۴
۴
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۳۶۸۸ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۰۶ ‬
۱۵
۷
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۳۶۸۹ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۰۷ ‬
۱۶
۵
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۳۶۹۰ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۰۵ ‬
۱۸
۸
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۸۴۳۲ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۱۱ ‬
۹
۸
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۰۸۴۳۳ ‬
‪ ۱۵۵۳۶۰۸ ‬
۱۷
۷
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۹۸۹۳۴ ‬
‪ ۱۴۲۳۶۵۹ ‬
۶
۶
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۹۹۵۲۱ ‬
‪ ۱۴۲۹۲۴۹ ‬
۱۲
۳۰
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۳۶۴۶ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۵۸۴ ‬
۲۰
۱۳۸۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۶۲۶۵۴ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۵۷۳ ‬
۷
۱۰
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۶۲۶۵۶ ‬
‪ ۱۰۱-۳۲۵۷۴ ‬
۱۴
۱۵
۱۳۷۶
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۰۳۶۷۹۸ ‬
‪ ‭PJ۶۶۲۲ /‮الف‬۲ل۵ ۱۳۷۶‬ ‬
۵
۴
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh