ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍ی‍د: ش‍ام‍ل‌ واژه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ و ل‍غ‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ و اروپ‍ائ‍ی‌ م‍ص‍طل‍ح‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ادب‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍م‍ی‍د، ح‍س‍ن‌، - ۱۳۵۸
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍ی‍د: ش‍ام‍ل‌ واژه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ و ل‍غ‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ و اروپ‍ائ‍ی‌ م‍ص‍طل‍ح‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ادب‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ ع‍م‍ی‍د
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ۱۳۶۰.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌.م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)
‏شابک : ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0389-1‬(ج‌.۱) ؛ ‎964-00-0390-8‬(ج‌.۲) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌) ؛ ‎964-00-0153-8‬۲۴۰۰ری‍ال‌(دوره‌)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ج‌. ۱، ۲ چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۷۴؛ ب‍ه‍ای‌ دوره‌ دوج‍ل‍دی‌ ۵۰۰۰ ری‍ال‌:(دوره‌)‎ISBN 964-00-0153-8‬
‏يادداشت : ج‌. ۱، ۲ چ‍اپ‌ ی‍ازده‍م‌: ۱۳۷۶:(ج‌. )۱‎ISBN 964-00-0389-1‬؛ (ج‌. )۲‎ISBN 964-00-0390-8‬
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌: ۱۳۷۹)؛ ۶۲۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌: ۱۳۷۹)؛ ۶۴۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ج‌. ۱، ۲ (چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دوم‌: ۱۳۷۹)؛ ۶۴۰۰۰ ری‍ال‌ (دوره‌)
‏يادداشت : ج‌. ۱، ۲ (چ‍اپ‌ ه‍ف‍ده‍م‌: ۱۳۷۹)؛ ۶۴۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : (ج‌. )۲‎ISBN 964-00-0390-5‬
‏يادداشت : ج‌. ۱، ۲ (چ‍اپ‌ ه‍ف‍ده‍م‌: ۱۳۷۹)؛ ۶۴۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ج‌. ۱، ۲ (چ‍اپ‌ ن‍وزده‍م‌: ۱۳۷۹)؛ ۶۴۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌: ۱۳۷۹؛ ۶۴۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ج‌. ۱ و ۲ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارده‍م‌: ۱۳۷۸): ۵۰۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ ع‍م‍ی‍د.
‏عنوان روی جلد : ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ ع‍م‍ی‍د.
‏عنوان دیگر : ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ ع‍م‍ی‍د
‏موضوع : ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : PIR۲۹۵۴‭/ع‌۸ف‌۴ ۱۳۶۰
‏رده بندی دیویی : ۳‮ف‍ا‬۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭*م‌۶۲-۲۰۲۰
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍ی‍د: ش‍ام‍ل‌ واژه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ و ل‍غ‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ و اروپ‍ائ‍ی‌ م‍ص‍طل‍ح‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ادب‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۷۶۴۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۹۰۰۴ ‬
۱
۶
۱۳۸۴
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۵۱۴ ‬
‪ ۱۳۱۳۴۱ ‬
۱
۹
۱۳۶۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۵۱۵ ‬
‪ ۱۳۱۳۴۲ ‬
۱
۱۲
۱۳۶۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۷۲۶۷ ‬
‪ ۱۳۱۳۳۸ ‬
۲
۱۳
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۵۸۶۴ ‬
‪ ۶۲۴۲۲۰ ‬
۲
۸
۱۳۶۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۵۸۶۵ ‬
‪ ۵۳۶۶۵۱ ‬
۲
۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۶۸۷۴ ‬
‪ ۱۳۱۳۳۳ ‬
۲
۹
۱۳۷۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۶۸۷۵ ‬
‪ ۱۳۱۳۳۴ ‬
۱
۸
۱۳۷۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۶۸۷۶ ‬
‪ ۱۳۱۳۳۵ ‬
۲
۱۰
۱۳۷۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۶۸۷۷ ‬
‪ ۱۳۱۳۳۶ ‬
۲
۱۱
۱۳۷۱
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۰۶۰۸۴ ‬
‪ ۵۳۶۶۴۹ ‬
۲
۱
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۷۸۴۵ ‬
‪ ۵۳۶۶۶۶ ‬
۱
۲
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۸۹۵۶ ‬
‪ ۵۳۶۶۶۵ ‬
۱
۳
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۸۹۵۹ ‬
‪ ۵۳۶۶۶۰ ‬
۲
۴
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۰۹۸۱ ‬
‪ ۵۷۹۳۱۶ ‬
۱
۴
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۳۴۱۷ ‬
‪ ۵۷۹۳۳۰ ‬
۲
۷
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۷۳۲۶ ‬
‪ ۵۳۶۶۶۹ ‬
۲
۶
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۷۳۲۷ ‬
‪ ۵۳۶۶۴۸ ‬
۲
۲
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۲۱۷۶۲ ‬
‪ ۵۳۶۶۵۰ ‬
۱
۱
۲۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۱۳۵۲۴ ‬
‪ ۱۴۴۴۷۱۱ ‬
۲
۱۲
۱۳۶۲
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۵۵۴۷ ‬
‪ ۱۱۱۶۸۱۲ ‬
۱
۱۰
۱۳۸۹
۳۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۵۵۴۸ ‬
‪ ۱۱۱۶۸۱۳ ‬
۱
۱۱
۱۳۸۹
۳۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۰۸۶۱ ‬
‪ ۴۸۴۹۶۴ ‬
۱
۵
۱۳۶۴
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۹۱۷۳۳ ‬
‪ ۱۴۱۷۶۳۳ ‬
۲
۱۵
۱۳۶۲
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۹۲۹۳۰ ‬
‪ ۱۵۱۸۵۹۴ ‬
۲
۱۶
۱۳۶۰
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh