<ال‍ج‍م‍ل‌ = ج‍م‍ل‌> و ال‍ن‍ص‍ره‌ ل‍س‍ی‍د ال‍ع‍ت‍ره‌ ف‍ی‌ ح‍رب‌ ال‍ب‍ص‍ره‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ف‍ی‍د، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۴۱۳ - ۳۳۶
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ج‍م‍ل‌ و ال‍ن‍ص‍ره‌ ل‍س‍ی‍د ال‍ع‍ت‍ره‌ ف‍ی‌ ح‍رب‌ ال‍ب‍ص‍ره‌/ اب‍ی‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍ن‍ع‍م‍ان‌ ال‍ع‍ک‍ب‍ری‌ ال‍ب‍غ‍دادی‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ ال‍م‍ف‍ی‍د؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ی‍رش‍ری‍ف‍ی‌
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌: دار ال‍م‍ف‍ی‍د، ۱۴۱۴ق‌. = ۱۹۹۳م‌. = ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۶۰۰
‏فروست : (س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ول‍ف‍ات‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ ال‍م‍ف‍ی‍د [ج‌] ۱)
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ال‍ن‍ش‍ر، ۱۳۷۴
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۵۱۳] - ۵۴۴؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ک‍لام‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ -- ق‍رن‌ ق‌۴
‏موضوع : ج‍ن‍گ‌ ج‍م‍ل‌
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- ج‍ن‍گ‍ه‍ا
‏شناسه افزوده : م‍ی‍رش‍ری‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، م‍ص‍ح‍ح‌، - ۱۳۳۷
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‭‭‭BP۲۰۹/۶‏‫‭‭‭‭/م‌۷م‌۸ ۱.ج‌ ۱۳۷۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‭‭‭۲۹۷/۴۱۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۹۱۰
 
   آدرس ثابت  <ال‍ج‍م‍ل‌ = ج‍م‍ل‌> و ال‍ن‍ص‍ره‌ ل‍س‍ی‍د ال‍ع‍ت‍ره‌ ف‍ی‌ ح‍رب‌ ال‍ب‍ص‍ره‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۷۳۶۳۹ ‬
‪ ۱۵۶۲۹۰۵ ‬
۱
۱
۱۳۷۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh