ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ور
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍رائ‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌‏‫، ۱۳۲۴ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ور/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍س‍ن‌ ق‍رائ‍ت‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ در راه‌ ح‍ق‌‏‫، ۱۳۷۴ -‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏شابک : دوره‏‫‏‭964-90402-7-7 :‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ری‍ال‌‮‬ (دوره، چاپ دوم) ؛ ‏‫ ۱۲۰۰۰ ری‍ال‌‮‮‮ ( دوره، چاپ سوم)‮‮‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ ری‍ال‌‮‬‮‬‮‬: دوره، چاپ چهارم‏‫‬‏‏‏‭‏‭‬‭‭‭964-6425-53-4 :‍‬‏‬‬‏‬‏ ؛ ‏‫۱۷۰۰۰ ریال‭‮‬‮‮‬: دوره، چاپ هشتم‏‫‏‏‭‏‭‬‭‭964-5652-09-X :‬‬‏‏‬ ؛ ج.۱‏‫‏‭‏‭‬‏‏‭‏‭‭‭ 964-6425-49-6 :‬‬‬‏‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ری‍ال‌ (ج.۱، چاپ دوم)‮‬ ؛ ‏‫ ۱۲۰۰۰ ری‍ال‌ (ج.۱، چاپ سوم)‮‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ چهارم)‬ ؛ ج.۲‏‫‏‏‏‭‬‏‭‬‭‭ 964-6425-56-X :‬‬‬‏‏ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ری‍ال‌ (ج.۲، چاپ دوم)‮ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ری‍ال‌ (ج.۲، چاپ سوم)‮ ؛ ‏‫‏۱۲۰۰۰ ریال‮‬: ج.۲، چاپ چهارم‏‫‭964-6425-50-X :‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ ری‍ال‌ (ج.۳، چاپ اول)‮ ؛ ‏‫ ۱۲۰۰۰ ری‍ال‌ (ج.۳، چاپ سوم)‮‬ ؛ ‏‫ ۸۰۰۰ ری‍ال‌ (ج.۴، چاپ اول)‮‬ ؛ ‏‫ ۱۲۰۰۰ ری‍ال‌ (ج.۴، چاپ سوم)‮ ؛ ‏‫‏۱۵۰۰۰ ریال‮‬: ج.۴، چاپ پنجم‏‫‏‭964-6425-49-6 :‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ ری‍ال‌‮‬‮: ج‌.۵‏‫‏‫‏‏‭‏‏‭‭964-90402-6-9 :‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ ری‍ال‌ (ج.۵، چاپ پنجم)‮‬ ؛ ‏‫۱۳۰۰۰ ری‍ال‌ (ج.۵، چاپ ششم) ؛ ج‌.۶‏‫‏‭964-5652-02-2 :‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ ری‍ال‌ (ج.۶، چاپ اول)‮‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ ری‍ال‌ (ج.۶، چاپ سوم)‮‬ ؛ ‏‫۱۳۰۰۰ ری‍ال‌ (ج.۶، چاپ چهارم)‮ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ ری‍ال‌ (ج.۶، چاپ پنجم)‮ ؛ ‏‫۱۷۰۰۰ ری‍ال‌‮‬‮‬: ج.۶، چاپ هفتم‏‫‏‏‬‏‏‭‏‭‭‭964-5652-18-9 :‬‬‬‏‏‬
‏يادداشت : ج‌. ۱و ۲ (چ‍اپ‌ دوم‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۴).
‏يادداشت : ج.۱ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۵).
‏يادداشت : ‏‫ج.۱ (چاپ چهارم: زمستان ۱۳۷۵).‬
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ دوم: پاییز ۱۳۷۶).
‏يادداشت : ج‌. ۲ و ۳ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۷).
‏يادداشت : ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ اول‌: پ‍ای‍ی‍ز ۱۳۷۵).
‏يادداشت : ج‌. ۴ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۵).
‏يادداشت : ج‌. ۳ و ۴ (چ‍اپ‌ دوم‌: پ‍ای‍ی‍ز ۱۳۷۶) .
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ پنجم: ۱۳۷۹).
‏يادداشت : ج‌. ۵ (چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۸).
‏يادداشت : ج‌. ۵ (چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: پ‍ائ‍ی‍ز ۱۳۷۹).
‏يادداشت : ج‌. ۶ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۹).
‏يادداشت : ج‌. ۶ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۹).
‏يادداشت : ج‌. ۶ (چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۰).
‏يادداشت : ج‌. ۶ (چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌ و هشتم: ۱۳۸۲).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : .-ج.۲. آل‌عمران، النساء.- ج.۳. مائده، انعام.- ج.۴. اعراف، انفال.-
‏موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : موسسه در راه حق
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‬‭BP۹۸‏‫‬‬‭‬‭/ق۳۵ت۷ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۱۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۴۷۰۰
 
   آدرس ثابت  ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ور
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۵۴۵۲ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۵۲ ‬
۶
۱
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۳۵۴۸۸ ‬
‪ ۶۳-۳۵۴۸۸ ‬
۶
۴
۱۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۲۵۴۰ ‬
‪ ۶۳-۳۳۶۳۰ ‬
۶
۱۸
۱۶
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۵۴۲۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۰۵۵۱ ‬
۱
۲۰
۱۳۷۴
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۶۳۲۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۸۵۴۶ ‬
۱
۲۱
۱۳۷۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۵۶۹۳۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۶۷۵۶ ‬
۳
۳۰
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۰۶۱۴ ‬
‪ ۵۰۴۳۷۶ ‬
۱
۱۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۰۶۱۷ ‬
‪ ۵۰۴۳۷۵ ‬
۲
۱۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۰۶۲۰ ‬
‪ ۵۰۴۳۷۴ ‬
۴
۱۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۰۶۲۲ ‬
‪ ۵۰۴۳۷۳ ‬
۵
۱۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۴۳۳۵ ‬
‪ ۴۰۹۸۴۸ ‬
۱
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۴۳۳۶ ‬
‪ ۴۰۹۸۵۱ ‬
۱
۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۹۵۵۷ ‬
‪ ۲۲۰۰۳۹۸ ‬
۱
۱۴
۱۳۷۴
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۱۹۵۵۸ ‬
‪ ۱۴۶۶۲۴۸ ‬
۱
۱۵
۱۳۷۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۱۹۵۵۹ ‬
‪ ۵۱۲۹۳۶ ‬
۲
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۱۹۵۶۰ ‬
‪ ۸۷۷۴۹۸ ‬
۲
۱۲
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۹۵۶۱ ‬
‪ ۵۰۴۳۶۹ ‬
۲
۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۹۵۶۲ ‬
‪ ۵۰۴۳۷۷ ‬
۲
۱۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۳۰۰۵ ‬
‪ ۵۱۶۵۸۴ ‬
۱۱
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۳۰۰۶ ‬
‪ ۴۰۹۸۵۴ ‬
۱
۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۳۰۰۷ ‬
‪ ۴۰۹۸۵۰ ‬
۲
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۳۰۰۸ ‬
‪ ۵۳۵۵۳۱ ‬
۲
۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۷۹۴۷ ‬
‪ ۴۰۹۸۵۵ ‬
۳
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۷۹۴۸ ‬
‪ ۵۰۴۳۷۸ ‬
۳
۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۴۰۸۷۹ ‬
‪ ۵۱۶۴۱۹ ‬
۴
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۴۰۸۸۰ ‬
‪ ۴۰۹۸۵۲ ‬
۴
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۴۸۷۵ ‬
‪ ۴۱۲۳۶۴ ‬
۱
۱
۱۳۷۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۴۸۷۶ ‬
‪ ۴۰۹۸۴۳ ‬
۱
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۷۴۸۷۷ ‬
‪ ۸۷۷۷۴۶ ‬
۲
۵
۱۳۷۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۴۸۷۸ ‬
‪ ۴۰۹۸۴۷ ‬
۲
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۷۴۸۷۹ ‬
‪ ۸۷۲۵۱۰ ‬
۳
۸
۱۳۷۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۴۸۸۰ ‬
‪ ۴۰۹۸۵۳ ‬
۳
۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۷۴۸۸۱ ‬
‪ ۱۴۶۵۵۹۷ ‬
۴
۱۰
۱۳۷۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۱۰۵۸۲ ‬
‪ ۸۷۲۴۶۹ ‬
۴
۵
۱۳۷۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۱۰۵۸۳ ‬
‪ ۸۷۲۴۶۲ ‬
۴
۴
۱۳۷۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۱۹۵۰۰ ‬
‪ ۵۰۷۳۱۵ ‬
۱
۱۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۱۹۵۰۱ ‬
‪ ۵۱۱۳۲۱ ‬
۱
۱۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۱۹۵۰۲ ‬
‪ ۷۱۲۳۱۳ ‬
۲
۱۴
۱۳۷۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۱۹۵۰۳ ‬
‪ ۸۷۲۴۹۲ ‬
۲
۷
۱۳۷۷
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۱۹۵۰۴ ‬
‪ ۱۱۳۸۴۶۴ ‬
۳
۲۰
۱۳۷۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۱۹۵۰۵ ‬
‪ ۸۶۱۲۲۲ ‬
۳
۵
۱۳۷۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۳۶۰۰ ‬
‪ ۵۱۱۳۲۳ ‬
۵
۱۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۲۳۶۰۱ ‬
‪ ۴۰۹۸۵۸ ‬
۵
۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۳۴۹۶۲ ‬
‪ ۵۱۱۳۱۸ ‬
۱
۱۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۴۹۶۳ ‬
‪ ۴۰۹۸۴۹ ‬
۱
۵
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۳۴۹۶۴ ‬
‪ ۱۱۵۸۸۰۸ ‬
۲
۱۵
۱۳۷۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۳۴۹۶۵ ‬
‪ ۸۶۰۲۵۵ ‬
۲
۹
۱۳۷۸
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۰۰۸۲ ‬
‪ ۵۱۲۹۳۵ ‬
۳
۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۰۰۸۳ ‬
‪ ۵۱۲۹۳۴ ‬
۳
۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۰۰۸۴ ‬
‪ ۵۱۶۵۷۴ ‬
۴
۱۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۰۰۸۵ ‬
‪ ۵۱۱۳۱۷ ‬
۴
۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۲۸۷۷ ‬
‪ ۵۱۶۵۸۷ ‬
۶
۱۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۱۷۹۲ ‬
‪ ۴۱۵۱۱۳ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۸۱۷۹۴ ‬
‪ ۵۱۶۵۸۶ ‬
۶
۱۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۱۷۹۵ ‬
‪ ۴۱۵۵۵۴ ‬
۶
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۸۱۷۹۶ ‬
‪ ۵۱۶۵۸۵ ‬
۶
۱۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۱۷۹۷ ‬
‪ ۵۰۶۷۵۷ ‬
۶
۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۸۲۶۷۴ ‬
‪ ۵۱۶۵۸۸ ‬
۵
۱۷
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۸۲۶۷۵ ‬
‪ ۵۰۷۳۱۶ ‬
۵
۱۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۰۲۳۹ ‬
‪ ۴۱۵۱۱۴ ‬
۶
۲
۱۳۷۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۲۱۵۶ ‬
‪ ۵۲۹۰۳۲ ‬
۵
۱۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۹۲۱۵۷ ‬
‪ ۵۴۰۹۱۶ ‬
۵
۱۹
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۱۴۳۶ ‬
‪ ۵۰۷۳۱۷ ‬
۵
۱۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۱۴۳۷ ‬
‪ ۴۱۵۵۵۳ ‬
۵
۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۲۳۸۶۴ ‬
‪ ۵۱۱۳۳۸ ‬
۶
۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۹۵۵۹۷ ‬
‪ ۵۱۲۹۲۴ ‬
۶
۱۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۹۷۵۹۸ ‬
‪ ۵۱۱۳۳۹ ‬
۶
۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۸۲۲۳۸ ‬
‪ ۵۱۲۹۲۵ ‬
۶
۱۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۸۲۲۳۹ ‬
‪ ۵۱۲۹۲۲ ‬
۶
۸
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۹۸۵۴۸ ‬
‪ ۵۲۹۰۳۱ ‬
۶
۱۵
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۹۸۵۴۹ ‬
‪ ۲۷۱۱۶۲ ‬
۶
۹
۱۳۸۲
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۲۵۵۱ ‬
‪ ۵۳۵۸۹۴ ‬
۶
۱۶
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۲۵۹۱ ‬
‪ ۵۳۵۸۹۵ ‬
۷
۱
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۸۲۵۸۵ ‬
‪ ۱۴۳۵۶۹۷ ‬
۳
۶
۱۳۷۹
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۱۴۸۵۷ ‬
‪ ۱۱۲۳۴۳۴ ‬
۲
۲۰
۱۳۷۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۶۶۴۴ ‬
‪ ۵۶۰۱۰۳ ‬
۴
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۲۱۴۶۳ ‬
‪ ۱۰۱-۲۰۹۴۶ ‬
۵۰
۱۳۷۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۲۴۳۸۷ ‬
‪ ۸۷۰۷۰۴ ‬
۱
۲۲
۱۳۷۵
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۳۱۴۶۷ ‬
‪ ۱۰۱-۲۰۹۷۵ ‬
۲۵
۱۳۷۷
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۷۵۱۴۴ ‬
‪ ۱۵۱۷۹۷۹ ‬
۴
۶
۱۳۷۶
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۲۰۱۱۸ ‬
‪ ۱۰۱-۵۰۳۷۴ ‬
۳
۱۱
۱۳۷۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۲۰۱۴۳ ‬
‪ ۱۰۱-۵۰۳۷۳ ‬
۲
۲۱
۱۳۷۵
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۱۲۳۳ ‬
‪ ۱۰۱-۵۰۳۰۵ ‬
۴
۲۰
۱۳۷۵
۱
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۲۷۳۱۴۷۳ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭‬‭BP۹۸ ‏‫‬‬‭‬‭/ق۳۵ت۷ ۱۳۷۴ ‬
۱
۸
۱۳۷۶
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh