ف‍دای‍ی‍ان‌ اس‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره مدرک : ایران‭۲۵-۱۴۲۸۰
‏عنوان قراردادی : [ف‍دای‍ی‍ان‌ اس‍لام‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍دای‍ی‍ان‌ اس‍لام‌[عکس]
‏مشخصات ظاهری : م‍ادر: س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د؛ ۲۵x۲۰+ ۲۵-۱۴۲۸۰-۱
م‍ادر: س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د؛ ۲۵x۲۰+ ۲۵-۱۴۲۸۰-۲
‏توصیفگر : ف‍دای‍ی‍ان‌ اس‍لام‌
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
اج‍س‍اد
ت‍رور
دول‍ت‍م‍ردان‌
ن‍واب‌ص‍ف‍وی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ک‍س‍روی‌، اح‍م‍د
ام‍ام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ژی‍ر، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
رزم‌آرا، ع‍ل‍ی‌
ع‍ب‍دخ‍دای‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ف‍اطم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ذوال‍ق‍در، م‍ظف‍رع‍ل‍ی‌
ع‍لا، ح‍س‍ی‍ن‌
‏دسترسي و محل الکترونيکي : آدرس الکترونیکی منبع
‏چکيده : ق‍طع‍ات‍ی‌ از ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ چ‍ن‍د ت‍ن‌ از ف‍دای‍ی‍ان‌ اس‍لام‌ و اف‍راد ت‍رور ش‍ده‌ ت‍وس‍ط آن‍ان‌ ق‍ب‍ل‌ و اج‍س‍اد آن‍ان‌ ب‍ع‍د از ت‍رور
 
   آدرس ثابت  ف‍دای‍ی‍ان‌ اس‍لام‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh