‏‫رونوشت فرمان محمدرضا شاه در خصوص تهیه مقدمات و وسایل انتخابات دوره بیستم قانون‌‌گذاری مجلس شورای‌ملی،رونوشت تصویبنامه در خصوص تعیین مرکز شهرستان کهکیلویه در قریه چرام، رونوشت بخشنامه وزارت کشور در مورد عوارض وصولی شهرداریها و ...‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شناسه سند : ۹۸/۲۹۳/۴۵۸۴
‏عنوان : ‏‫رونوشت فرمان محمدرضا شاه در خصوص تهیه مقدمات و وسایل انتخابات دوره بیستم قانون‌‌گذاری مجلس شورای‌ملی،رونوشت تصویبنامه در خصوص تعیین مرکز شهرستان کهکیلویه در قریه چرام، رونوشت بخشنامه وزارت کشور در مورد عوارض وصولی شهرداریها و ...‬[سند]
‏منشا : استانداری فارس
‏تاریخ /دوره ایجاد : ‏‫۱۳۳۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۸۵ برگ.‬
‏دامنه و محتوا : ‏‫رونوشت فرمان محمدرضا شاه در خصوص تهیه مقدمات و وسایل انتخابات دوره بیستم قانون‌گذاری مجلس شورای ملی، رونوشت بخشنامه باشگاه بین‌المللی لاینز در مورد گزارش ماهیانه، ارسال مکاتبات و صورتجلسه‌ها به دبیرخانه شورای عالی مناطق، رونوشت بخشنامه وزارت کشور در مورد عوارض وصولی شهرداریها، رونوشت تصویبنامه در خصوص تعیین مرکز شهرستان کهکیلویه در قریه چرام، اساسنامه وزارت کشور و تشکیل کلاس فرمانداری و....‬
‏توصیفگر : م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۹۸ - ۱۳۵۹.
‏توصیفگر : باشگاه بین‌المللی لاینز
ایران. مجلس شورای ملی
ایران. وزارت کشور
Lions Club International
‏توصیفگر : اساسنامه‌ها
شوراهای شهر
ان‍ج‍م‍ن‌ه‍ا[۱]
انتخابات
بخشنامه‌ها
ت‍ص‍وی‍ب‌ن‍ام‍ه‌ها
ب‍ازدی‍دها
ف‍رم‍ان‌ه‍ا
طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌
دی‍ون‌
خ‍ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍ق‍س‍ی‍م‍ات‌ ک‍ش‍وری‌
‏توصیفگر : فارس
‏مركز نگهداري سند : مرکز اسناد فارس
‏شناسه سند : ‏‫۹۸/۲۹۳/۴۵۸۴‬
 
   آدرس ثابت  ‏‫رونوشت فرمان محمدرضا شاه در خصوص تهیه مقدمات و وسایل انتخابات دوره بیستم قانون‌‌گذاری مجلس شورای‌ملی،رونوشت تصویبنامه در خصوص تعیین مرکز شهرستان کهکیلویه در قریه چرام، رونوشت بخشنامه وزارت کشور در مورد عوارض وصولی شهرداریها و ...‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
آرشیو ملی ایران- فارس
‪ ۹۸/۲۹۳/۴۵۸۴ ‬
‪ ‬
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh