نقش ساختار دولت و ماهیت نخبگان در توسعه‌یافتگی خاورمیانه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۸۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۹۷۲۶۸
‏پدیدآور : حافظیان، محمدحسین
‏عنوان و نام پديدآور : نقش ساختار دولت و ماهیت نخبگان در توسعه‌یافتگی خاورمیانه[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌] : بررسی مقایسه‌ای ایران، ترکیه و مصر/نگارش محمدحسین حافظیان ؛ استاد راهنما بهزاد شاهنده ؛ استادان مشاور حمید احمدی، احمد موثقی
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫(دکترا) : علوم سیاسی ‬
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهری : و، ۳۱۳ ورق
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۳۰۴- ۳۱۳
‏شناسه افزوده : شاهنده، بهزاد، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : احمدی، حمید، استاد مشاور
‏شناسه افزوده : موثقی، احمد، استاد مشاور
‏توصیفگر : دول‍ت‌
ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
‏توصیفگر : خاورمیانه
ایران
مصر
ترکیه
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
‏چکیده : این پژوهش بر آن است که به صورت مقایسه ای رابطه ی میان دولت و نخبگان سیاسی را با توسعه ی سیاسی در خاورمیانه بررسی کند و همچنین این مسأله را به صورت گذرا با دیگر مناطق در حال توسعه نیز مورد مقایسه قرار دهد. با انجام این پژوهش روشن می شود چه نوع دولتی و با چه نخبگان سیاسی برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی آمادگی بیشتری دارد و چه اطلاعاتی در ساختار دولت یا ترکیب نخبگان سیاسی زمینه را برای توسعه ž