سروش
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : سروش[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، ۱۳۵۸ -
‏فاصله انتشار : هفتگي
‏يادداشت : صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدیرمسئول: علی‌اکبر اشعری، علی‌اصغر شعردوست
سردبیر: پرویز خرسند
‏موضوع : علوم انسانی -- نشریات ادواری
علوم اجتماعی -- نشریات ادواری
‏موضوع : ایران -- سیاست و حکومت -- ‏‫۱۳۵۸ - ‏‬ -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : اش‍ع‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ‏‫۱۳۳۲ - ‏‬، مدیر مسئول
ش‍ع‍ردوس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ‏‫۱۳۴۰ - ‏، مدیر مسئول
Sherdoust, Aliasghar
خ‍رس‍ن‍د، پ‍روی‍ز،‏‫ ۱۳۱۹ - ‏، سردبیر
‏شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. انتشارات سروش، صاحب‌امتیاز
‏رده بندی کنگره : ‏‫AZ۱۰۳‍‬
‏رده بندی د... : ‏‫۰۰۱/۳۰۵‍‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۴۰۶۷۱
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
 
   آدرس ثابت  سروش
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۳۹ ‪ ۱۳۵۸
س۱: ش۱-۱۶(۱۳اردیبهشت-۲۷مرداد)
‪ 2608426
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۴۰ ‪ ۱۳۵۸
س۱: ش۱۷-۲۹(۳شهریور-۲۶آبان)
‪ 2608430
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۴۱ ‪ ۱۳۵۸
س۱: ش۲۴-۲۶، ۳۰-۴۳(۲۱مهر-۱۸اسفند)
‪ 2608432
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۴۲ ‪ ۱۳۵۸-۱۳۵۹
س۱-۲: ش۴۴-۵۵(۲۸اسفند۱۳۵۸-۳۱خرداد۱۳۵۹)
‪ 2608435
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۴۳ ‪ ۱۳۵۹
س۱-۲: ش۴۵-۵۶(۱۹فروردین-۷ تیر)
‪ 2608436
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۴۴ ‪ ۱۳۵۹
س۲: ش۵۶-۶۸(۷تیر-۲۹شهریور)"ش۵۶ویژه نامه پانزده شعبان"
‪ 2608438
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۴۵ ‪ ۱۳۵۹
س۲: ش۶۸-۸۰(۲۹شهریور-۲۹آذر)
‪ 2608440
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۴۶ ‪ ۱۳۵۹
س۲: ش۸۲-۹۱(۱۳دی-۲۶اسفند)
‪ 2608441
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۴۷ ‪ ۱۳۵۹
"یادبود سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی" (۲۲بهمن)
‪ 2608459
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۴۸ ‪ ۱۳۵۹
"یادبود سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی" (۲۲بهمن)
‪ 2608460
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۴۹ ‪ ۱۳۶۰
"ویژه نامه ارتش ۳۶میلیونی خلق به روایت تصویر"
‪ 2608461
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۵۰ ‪ ۱۳۶۰
س۲-۳: ش۹۲-۱۰۲(۲۲فروردین-۳۰خرداد)
‪ 2608447
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۵۲ ‪ ۱۳۶۰
س۳: ش۱۲۳-۱۳۰(۷آذر-۲۶دی)
‪ 2608486
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۵۳ ‪ ۱۳۶۰
س۳: ش۱۳۱-۱۳۲، ۱۳۴-۱۳۵، ۱۳۷(۳بهمن-۲۴اسفند)
‪ 2608488
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۵۵ ‪ ۱۳۶۱
س۳-۴: ش۱۳۸-۱۴۴(۱۴فروردین-۲۵اردیبهشت)
‪ 2608491
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۵۶ ‪ ۱۳۶۱
س۴: ش۱۴۵-۱۵۳(۱خرداد-۲۶تیر)
‪ 2608492
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۵۷ ‪ ۱۳۶۱
س۴: ش۱۵۴-۱۶۱(۲مرداد-۲۷شهریور)
‪ 2608493
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۵۸ ‪ ۱۳۶۱
س۴: ش۱۶۲-۱۶۹(۳مهر-۲۹آبان)
‪ 2608494
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۵۹ ‪ ۱۳۶۱
س۴: ش۱۷۰-۱۷۷(۶آذر-۲۵دی)
‪ 2608495
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۶۰ ‪ ۱۳۶۱
س۴: ش۱۷۸-۱۸۴(۲بهمن-۲۵اسفند)
‪ 2608496
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۶۱ ‪ ۱۳۶۲
س۴-۵: ش۱۸۶-۱۹۲(۲۰فروردین-۳۱اردیبهشت)
‪ 2608498
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۶۲ ‪ ۱۳۶۲
س۵: ش۱۹۳-۲۰۰(۷خرداد-۲۵تیر)
‪ 2608502
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۶۳ ‪ ۱۳۶۲
س۵: ش۲۰۱-۲۰۹(۱مرداد-۲۶شهریور)
‪ 2608504
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۶۴ ‪ ۱۳۶۲
س۵: ش۲۱۰-۲۱۶(۲مهر-۲۱آبان)
‪ 2608506
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۶۵ ‪ ۱۳۶۲
س۵: ش۲۱۷-۲۲۴(۵آذر-۲۴دی)
‪ 2608508
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۶۶ ‪ ۱۳۶۲
س۵: ش۲۲۵-۲۳۱(۱بهمن-۲۵اسفند)
‪ 2608510
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۶۷ ‪ ۱۳۶۳
س۵-۶: ش۲۳۲-۲۳۸(۱۸فروردین-۲۹اردیبهشت)
‪ 2608512
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۶۸ ‪ ۱۳۶۳
س۶: ش۲۳۹-۲۴۷(۵خرداد-۳۰تیر)
‪ 2608513
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۶۹ ‪ ۱۳۶۳
س۶: ش۲۴۸-۲۵۶(۶مرداد-۳۱شهریور)
‪ 2608515
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۷۰ ‪ ۱۳۶۳
س۶: ش۲۵۷-۲۶۴(۷مهر-۲۶آبان)
‪ 2608516
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۷۱ ‪ ۱۳۶۳
س۶: ش۲۶۵-۲۷۳(۳آذر-۲۹دی)
‪ 2608519
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۷۲ ‪ ۱۳۶۳
س۶: ش۲۷۴-۲۸۱(۶بهمن-۲۷اسفند)
‪ 2608521
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۷۳ ‪ ۱۳۶۴
س۶-۷: ش۲۸۲-۲۸۷(۲۴فروردین-۲۸اردیبهشت)
‪ 2608522
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۷۴ ‪ ۱۳۶۴
س۷: ش۲۸۸-۲۹۶(۴خرداد-۲۹تیر)
‪ 2608524
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۷۵ ‪ ۱۳۶۴
س۷: ش۲۹۷-۳۰۵(۵مرداد-۳۰شهریور)
‪ 2609019
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۷۶ ‪ ۱۳۶۴
س۷: ش۳۰۶-۳۱۳(۶مهر-۲۵آبان)
‪ 2609020
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۷۷ ‪ ۱۳۶۴
س۷: ش۳۱۴-۳۲۲(۲آذر-۲۸دی)
‪ 2609022
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۷۸ ‪ ۱۳۶۴
س۷: ش۳۲۳-۳۳۰(۵ بهمن-۲۴اسفند)
‪ 2609025
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۷۹ ‪ ۱۳۶۵
س۷-۸: ش۳۳۱-۳۳۶(۲۳فروردین-۲۷اردیبهشت)
‪ 2609027
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۸۰ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۳۷-۳۴۱(۳-۳۱خرداد)
‪ 2609028
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۸۱ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۴۲، ۳۴۵-۳۵۲، ۳۵۴-۳۵۶(۷تیر-۱۰آبان)
‪ 2609029
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۸۲ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۵۵-۳۵۸(۳-۲۴آبان)
‪ 2609034
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۸۳ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۵۹-۳۶۷(۱آذر-۲۷دی)
‪ 2609035
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۸۴ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۶۸-۳۷۵(۴بهمن-۲۵اسفند)
‪ 2609037
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۸۵ ‪ ۱۳۶۶
س۸-۹: ش۳۷۶-۳۸۰(۲۹فروردین-۲۶اردیبهشت)
‪ 2609038
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۸۶ ‪ ۱۳۶۶
س۹: ش۳۸۱-۳۸۹(۲خرداد-۲۷تیر)
‪ 2609040
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۸۷ ‪ ۱۳۶۶
س۹: ش۳۹۰-۳۹۸(۳مرداد-۲۸شهریور)
‪ 2609042
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۸۸ ‪ ۱۳۶۶
س۹: ش۳۹۹-۴۰۷(۴مهر-۳۰آبان)
‪ 2609044
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۸۹ ‪ ۱۳۶۶
س۹: ش۴۰۸-۴۱۵(۷آذر-۳بهمن)
‪ 2609045
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۹۰ ‪ ۱۳۶۶
س۹: ش۴۱۶-۴۲۲(۱۰بهمن-۲۵اسفند)
‪ 2609047
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۹۱ ‪ ۱۳۶۷
س۹-۱۰: ش۴۲۳-۴۲۸(۲۷فروردین-۳۱اردیبهشت)
‪ 2609049
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۹۲ ‪ ۱۳۶۷
س۱۰: ش۴۲۹-۴۳۶(۷خرداد-۲۵تیر)
‪ 2609050
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۹۳ ‪ ۱۳۶۷
س۱۰: ش۴۳۷-۴۴۴(۱مرداد-۲۶شهریور)
‪ 2609052
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۹۴ ‪ ۱۳۶۷
س۱۰: ش۴۴۵-۴۵۳(۲مهر-۲۸آبان)
‪ 2609061
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۹۵ ‪ ۱۳۶۷
س۱۰: ش۴۵۴-۴۶۱(۵آذر-۲۴دی)
‪ 2609067
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۹۶ ‪ ۱۳۶۷
س۱۰: ش۴۶۲-۴۶۸(۱بهمن-۲۴اسفند)
‪ 2609070
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۹۷ ‪ ۱۳۶۸
س۱۰-۱۱: ش۴۶۹-۴۷۸(۲اردیبهشت-۳۱تیر) "ش۴۷۶ویژه ارتحال حضرت امام" "ش۴۷۷ ویژه کارنامه صدا و سیما در روزهای پس از ارتحال امام امت"
‪ 2609075
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۹۸ ‪ ۱۳۶۸
س۱۱: ش۴۷۹-۴۸۶(۷مرداد-۲۵شهریور)
‪ 2609079
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۱۹۹ ‪ ۱۳۶۸
س۱۱: ش۴۸۷-۴۹۵(۱مهر-۲۷آبان)
‪ 2609081
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۰۰ ‪ ۱۳۶۸
س۱۱: ش۴۹۶-۵۰۳(۴آذر-۳۰دی)
‪ 2609083
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۰۱ ‪ ۱۳۶۸
س۱۱: ش۵۰۴-۵۰۹(۷بهمن-۲۶اسفند)
‪ 2609087
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۰۲ ‪ ۱۳۶۹
س۱۱-۱۲: ش۵۱۰-۵۱۴(۱-۲۹اردیبهشت)
‪ 2609090
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۰۳ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۱۵-۵۱۸(۵خرداد-۲تیر)
‪ 2609092
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۰۴ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۱۹-۵۲۲(۹تیر-۶مرداد)
‪ 2609093
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۰۵ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۲۸-۵۳۵(۷مهر-۲۶آبان)
‪ 2609101
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۰۶ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۳۶-۵۴۴(۳آذر-۲۹دی)
‪ 2609102
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۰۷ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۴۵-۵۵۰(۶بهمن-۲۵اسفند)
‪ 2609108
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۰۸ ‪ ۱۳۷۰
س۱۲-۱۳: ش۵۵۱-۵۵۸(۳۱فروردین-۲۵خرداد)
‪ 2609161
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۰۹ ‪ ۱۳۷۰
س۱۳: ش۵۵۹-۵۶۳(۱-۲۹تیر)
‪ 2609167
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۱۰ ‪ ۱۳۷۰
س۱۳: ش۵۶۴-۵۶۶(۱۲-۲۶مرداد)
‪ 2609169
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۱۱ ‪ ۱۳۷۰
س۱۳: ش۵۶۷-۵۷۱(۲-۳۰شهریور)
‪ 2609170
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۱۲ ‪ ۱۳۷۰
س۱۳: ش۵۷۲-۵۷۹(۶مهر-۲۵آبان)
‪ 2609171
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۱۳ ‪ ۱۳۷۰
س۱۳: ش۵۸۹-۵۹۴(۵ بهمن-۲۴اسفند)
‪ 2609175
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۱۴ ‪ ۱۳۷۰
س۱۳: ش۵۸۰-۵۸۱، ۵۸۳-۵۸۸(۲آذر-۲۸دی)
‪ 2609173
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۱۵ ‪ ۱۳۷۱
س۱۳-۱۴: ش۵۹۵-۶۰۴(۲۹فروردین-۳۰خرداد)
‪ 2609176
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۱۶ ‪ ۱۳۷۱
س۱۴: ش۶۰۵-۶۱۷(۶تیر-۲۸شهریور)
‪ 2609179
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۱۷ ‪ ۱۳۷۱
س۱۴: ش۶۱۸-۶۳۰(۴مهر-۲۸آذر)
‪ 2609181
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۱۸ ‪ ۱۳۷۱
س۱۴: ش۶۳۱-۶۴۱(۵دی-۲۵اسفند)
‪ 2609186
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۱۹ ‪ ۱۳۷۲
س۱۴-۱۵: ش۶۴۲-۶۴۹(۴اردیبهشت-۲۹خرداد)
‪ 2609188
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۲۰ ‪ ۱۳۷۲
س۱۵: ش۶۵۰-۶۵۱، ۶۵۳-۶۶۲(۵ تیر-۲۷شهریور)
‪ 2609209
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۲۱ ‪ ۱۳۷۲
س۱۵: ش۶۶۳-۶۷۵(۳مهر-۲۷آذر)
‪ 2609227
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۲۲ ‪ ۱۳۷۲
س۱۵: ش۶۷۶-۶۸۷(۴دی-۲۴اسفند)
‪ 2609244
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۲۳ ‪ ۱۳۷۳
س۱۵-۱۶: ش۶۸۹-۶۹۶(۳اردیبهشت-۲۸خرداد)
‪ 2609291
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۲۴ ‪ ۱۳۷۳
س۱۶: ش۶۹۷-۷۰۸(۱۱تیر-۲۶شهریور)
‪ 2609293
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۲۵ ‪ ۱۳۷۳
س۱۶: ش۷۱۱-۷۲۱(۱۶مهر-۲۶آذر)
‪ 2609295
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۲۶ ‪ ۱۳۷۳
س۱۶: ش۷۱۱-۷۲۱(۱۶مهر-۲۶آذر)
‪ 2609296
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۲۷ ‪ ۱۳۷۳
س۱۶: ش۷۲۲-۷۳۲(۳دی-۲۳اسفند)
‪ 2609298
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۲۸ ‪ ۱۳۷۴
س۱۶-۱۷:ش۷۳۳-۷۴۲(۱۹فروردین ـ۲۷خرداد) "ش۷۳۹ویژه نامه هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران"
‪ 2609299
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۲۹ ‪ ۱۳۷۴
س۱۷: ش۷۴۳-۷۵۵(۳تیر-۲۵شهریور)
‪ 2609319
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۳۰ ‪ ۱۳۷۴
س۱۷: ش۷۵۶-۷۶۸(۱مهر-۲۵آذر)
‪ 2609340
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۳۱ ‪ ۱۳۷۴
س۱۷: ش۷۶۹-۷۷۹(۲دی-۲۶اسفند)
‪ 2609343
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۳۲ ‪ ۱۳۷۵
س۱۷-۱۸: ش۷۸۰-۷۹۰(۱۸فروردین-۲۶خرداد)
‪ 2609345
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۳۳ ‪ ۱۳۷۵
س۱۸: ش۷۹۱-۸۰۲، ۸۰۴(۲تیر-۳۱شهریور)
‪ 2609348
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۳۴ ‪ ۱۳۷۵
س۱۸: ش۸۰۵-۸۱۷(۷مهر-۱دی)
‪ 2609349
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۳۵ ‪ ۱۳۷۳
س۱۵-۱۶: ش۶۸۸-۶۹۶(۲۷فروردین-۲۸خرداد)
‪ 2609248
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۳۶ ‪ ۱۳۷۵
س۱۸: ش۸۱۸-۸۲۹(۸دی-۲۵اسفند)
‪ 2609352
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۳۷ ‪ ۱۳۷۶
س۱۹: ش۸۳۰-۸۴۱(۱۶فروردین-۳۱خرداد)
‪ 2609353
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۳۸ ‪ ۱۳۷۶
س۱۹: ش۸۴۲-۸۵۴(۷تیر-۲۹شهریور)
‪ 2609356
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۳۹ ‪ ۱۳۷۶
س۱۹: ش۸۵۵-۸۶۷(۵مهر-۲۹آذر)
‪ 2609358
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۴۰ ‪ ۱۳۷۶
س۱۹: ش۸۶۸-۸۷۹(۶دی-۲۵اسفند)
‪ 2609361
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۴۱ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۸۸۰-۸۸۶(۱۵فروردین-۲۶اردیبهشت)
‪ 2609363
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۴۲ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۸۸۷-۸۹۵(۲خرداد-۲۷تیر)
‪ 2609365
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۴۳ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۸۹۶-۹۰۴(۳مرداد-۲۸شهریور)
‪ 2609369
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۴۴ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۹۰۵-۹۱۳(۴مهر-۳۰آبان)
‪ 2609371
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۴۵ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۹۱۴-۹۲۱(۷آذر-۲۶دی)
‪ 2609372
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۴۶ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۹۲۲-۹۲۹(۳بهمن-۲۴اسفند)
‪ 2609374
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۴۷ ‪ ۱۳۷۸
س۲۰: ش۹۳۰-۹۳۶(۱۴فروردین-۲۵اردیبهشت)
‪ 2609376
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۴۸ ‪ ۱۳۷۸
س۲۰: ش۹۳۷-۹۴۴(۱خرداد- تیر)
‪ 2609377
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۴۹ ‪ ۱۳۷۸
س۲۰-۲۱: ش۹۴۶-۹۵۴(۲مرداد-۲۷شهریور)
‪ 2609380
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۵۱ ‪ ۱۳۷۸
س۲۱: ش۹۶۴-۹۷۱(۶آذر-۲۵دی)
‪ 2609382
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۵۲ ‪ ۱۳۷۸
س۲۱: ش۹۷۲-۹۷۹(۲بهمن-۲۸اسفند)
‪ 2609383
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۵۳ ‪ ۱۳۷۹
س۲۱-۲۲: ش۹۸۰-۹۸۶(۲۰فروردین-۳۱اردیبهشت)
‪ 2609384
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۵۴ ‪ ۱۳۷۹
س۲۲: ش۹۹۵-۱۰۰۲(۱مرداد-۲۶شهریور)
‪ 2609387
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۵۵ ‪ ۱۳۷۹
س۲۲: ش۱۰۰۳-۱۰۱۱(۲مهر-۲۸آبان)
‪ 2609388
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۵۶ ‪ ۱۳۷۸
س۲۱: ش۹۵۵-۹۶۳(۳مهر-۲۹آبان)
‪ 2609381
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۵۷ ‪ ۱۳۷۹
س۲۲: ش۱۰۱۲-۱۰۱۹(۵آذر-۲۴دی)
‪ 2609390
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۲۸۲ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۸۸۱-۸۸۲، ۸۸۴-۸۸۶(۲۲فروردین-۲۶اردیبهشت)
‪ 2609364
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۲۸۶ ‪ ۱۳۸۱
س۲۴: ش۱۰۹۲-۱۰۹۵(۲-۲۳شهریور)
‪ 2609410
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۱۴۶ ‪ ۱۳۹۴
س۳۷: ش۱۶۲۵-۱۶۲۹(۲۸شهریور-۲۳آبان)
‪ 6169547
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۲۲۸ ‪ ۱۳۸۰
س۲۳: ش۱۰۴۶-۱۰۴۷، ۱۰۴۹-۱۰۵۲(۳شهریور-۱۴مهر)
‪ 2609395
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۲۷۳ ‪ ۱۳۷۴
س۱۷: ش۷۶۹-۷۷۲(۲-۳۰دی)
‪ 2609342
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۱۶۴ ‪ ۱۳۵۸-۱۳۵۹
س۱: ش۳۸-۴۷(۱۳بهمن۱۳۵۸-۶اردیبهشت۱۳۵۹)
‪ 2608433
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۵۶۰ ‪ ۱۳۶۸
س۱۱: ش۴۷۷-۴۷۹، ۴۸۱-۴۸۶(۲۴تیر-۲۵شهریور)
‪ 2609077
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۵۶۱ ‪ ۱۳۷۳
س۱۶: ش۷۰۹-۷۱۵، ۷۱۷-۷۲۱(۲مهر-۲۶آذر)
‪ 2609294
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۵۶۲ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۵۱-۳۶۳(۵مهر-۲۹آذر)
‪ 2609033
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۵۶۳ ‪ ۱۳۷۱
س۱۴: ش۶۰۵-۶۱۷، ۶۲۵(۶تیر-۲۳آبان)<صحافی نامرتب>
‪ 2609178
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۵۷۰ ‪ ۱۳۶۰-۱۳۶۱
س۳: ش۱۲۸-۱۳۰، ۱۳۲-۱۳۳، ۱۴۰(۱۲دی۱۳۶۰-۲۸فروردین۱۳۶۱)
‪ 2608490
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۵۷۱ ‪ ۱۳۶۸
س۱۰-۱۱: ش۴۶۹-۴۷۱، ۴۷۳-۴۷۵(۲اردیبهشت-۱۳خرداد)
‪ 2611482
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۵۷۲ ‪ ۱۳۷۴
س۱۷: ش۷۵۲-۷۵۵(۴-۲۵شهریور)
‪ 2609211
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۵۷۴ ‪ ۱۳۷۰
س۱۳: ش۵۸۶-۵۸۷، ۵۹۰، ۵۹۲-۵۹۳(۱۴دی-۱۰اسفند)
‪ 2609174
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۵۷۵ ‪ ۱۳۷۴
س۱۷: ش۷۵۶-۷۶۹(۱مهر-۲دی)
‪ 2609339
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۳۳۰۸ ‪ ۱۳۸۰
س۲۳: ش۱۰۴۸(۱۷شهریور)
‪ 2609396
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۳۸۱ ‪ ۱۳۷۲
س۱۵: ش۶۶۰-۶۶۸(۱۳شهریور-۸آبان)
‪ 2609216
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۳۸۲ ‪ ۱۳۵۸
س۱: ش۱۳-۲۵(۶مرداد-۲۸مهر)
‪ 2608429
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۶۹۱ ‪ ۱۳۷۵
س۱۸: ش۸۰۵-۸۱۶(۷مهر-۲۴آذر)
‪ 2609350
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۶۹۴ ‪ ۱۳۷۵
س۱۸: ش۷۹۱-۸۰۴(۲تیر-۳۱شهریور)
‪ 2609347
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۶۹۵ ‪ ۱۳۷۵
س۱۷-۱۸: ش۷۸۰-۷۹۰(۱۸فروردین-۲۶خرداد)
‪ 2609346
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۰۰ ‪ ۱۳۸۰
س۲۳: ش۱۰۳۷-۱۰۵۰(۲تیر-۳۱شهریور)
‪ 2609394
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۰۱ ‪ ۱۳۸۰
س۲۲-۲۳: ش۱۰۲۷-۱۰۳۶(۲۵فروردین-۲۶خرداد)
‪ 2609393
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۰۲ ‪ ۱۳۸۰
س۲۳: ش۱۰۵۱-۱۰۶۲(۷مهر-۲۴آذر)
‪ 2609399
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۰۷ ‪ ۱۳۸۱
س۲۴: ش۱۱۱۰-۱۱۱۳(۷-۲۸دی)
‪ 2609415
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۰۸ ‪ ۱۳۸۱
س۲۴: ش۱۱۱۸-۱۱۲۱(۳-۲۴اسفند)
‪ 2609417
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۰۹ ‪ ۱۳۸۱
س۲۴: ش۱۱۱۴-۱۱۱۷(۵-۲۶بهمن)
‪ 2609416
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۱۰ ‪ ۱۳۷۶
س۱۹: ش۸۴۲-۸۵۴(۷تیر-۲۹شهریور)
‪ 2609355
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۱۱ ‪ ۱۳۷۵
س۱۸: ش۸۱۷-۸۲۹(۱دی-۲۵اسفند)
‪ 2609351
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۱۲ ‪ ۱۳۷۶
س۱۹: ش۸۵۵-۸۶۷(۵مهر-۲۹آذر)
‪ 2609357
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۱۳ ‪ ۱۳۷۶
س۱۹: ش۸۶۸-۸۷۹(۶دی-۲۵اسفند)
‪ 2609360
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۱۴ ‪ ۱۳۷۸
س۲۰-۲۱: ش۹۴۲-۹۵۴(۵ تیر-۲۷شهریور)
‪ 2609379
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۱۶ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۹۱۸-۹۲۹(۵دی-۲۴اسفند)
‪ 2609373
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۱۸ ‪ ۱۳۷۸
س۲۰: ش۹۳۰-۹۴۱(۱۴فروردین-۲۹خرداد)<صحافی نامرتب>
‪ 2609375
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۲۱ ‪ ۱۳۸۲
س۲۵: ش۱۱۲۲-۱۱۲۹(۱۳اردیبهشت-۳۱خرداد)
‪ 2609418
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۲۸ ‪ ۱۳۷۶
س۱۹: ش۸۳۰-۸۴۱(۱۶فروردین-۳۱خرداد)
‪ 2609354
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۴۱ ‪ ۱۳۷۹
س۲۲: ش۱۰۱۶-۱۰۲۶(۳دی-۲۷اسفند)
‪ 2609391
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۴۵ ‪ ۱۳۷۹
س۲۲: ش۹۹۱-۱۰۰۲(۴تیر-۲۶شهریور)
‪ 2609386
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۷۴۸ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۸۹۲-۹۰۴(۶-۲۸تیر)
‪ 2609368
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۸۴۹ ‪ ۱۳۸۰
س۲۳: ش۱۰۴۶-۱۰۴۷، ۱۰۴۹-۱۰۵۲(۳شهریور-۱۴مهر)
‪ 2609397
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۸۷۵ ‪ ۱۳۸۰
س۲۳: ش۱۰۶۴-۱۰۶۷(۸-۲۹دی)
‪ 2609403
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۹۰۴ ‪ ۱۳۸۰
س۲۳: ش۱۰۶۸-۱۰۷۲(۶بهمن-۲۵اسفند)
‪ 2609405
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۹۲۸ ‪ ۱۳۷۳
س۱۵: ش۶۸۹-۶۹۹(۳اردیبهشت-۲۵تیر)
‪ 2609290
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۶۰۹ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۹۰۰-۹۰۱(۳۱مرداد-۷شهریور)
‪ 2609370
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۱۷۶ ‪ ۱۳۸۱
س۲۳-۲۴: ش۱۰۷۳-۱۰۷۵، ۱۰۷۷-۱۰۷۸(۲۴فروردین-۲۸اردیبهشت)
‪ 2609406
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۲۷۷ ‪ ۱۳۸۱
س۲۴: ش۱۰۷۹-۱۰۸۴(۴خرداد-۸ تیر)
‪ 2609408
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۵۷۶ ‪ ۱۳۹۱
س۳۴: ش۱۵۲۸-۱۵۳۲(۹اردیبهشت-۶خرداد)
‪ 3826199
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۰۸۷ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۸۸۹(۱۶خرداد)
‪ 2609366
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۰۹۱ ‪ ۱۳۷۰
س۱۳: ش۵۶۴(۱۲مرداد)
‪ 2609168
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۱۸۲ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۴۰(۱دی)
‪ 2609105
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۵۱۶ ‪ ۱۳۶۴
س۷: ش۳۰۶-۳۰۷، ۳۱۰(۶مهر-۳۰آذر)
‪ 2609021
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۵۱۷ ‪ ۱۳۶۴
س۶: ش۲۸۳-۲۸۴، ۲۸۶-۲۸۹(۳۱فروردین-۱۱خرداد)
‪ 2608523
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۵۱۸ ‪ ۱۳۶۲
س۵: ش۲۲۱-۲۲۳، ۲۲۸-۲۳۱(۳دی-۲۵اسفند)
‪ 2608509
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۵۱۹ ‪ ۱۳۶۰
س۲-۳: ش۹۲، ۹۴-۱۰۱(۲۲فروردین-۲۳خرداد)
‪ 2608448
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۵۲۰ ‪ ۱۳۶۸
س۱۱: ش۴۸۷-۴۹۹(۱مهر-۲۵آذر)
‪ 2609080
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۹۱۹۱ ‪ ۱۳۹۴
س۳۷: ش۱۶۲۳-۱۶۲۹(۳۱مرداد-۲۳آبان)
‪ 6652871
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۹۹۴۷ ‪ ۱۳۸۰
س۲۳: ش۱۰۴۸(۱۷شهریور)
‪ 2609398
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۹۹۴۹ ‪ ۱۳۸۰
س۲۳: ش۱۰۶۲(۲۴آذر)
‪ 2609402
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۰۲۰۲ ‪ ۱۳۶۰
س۳: ش۹۸(۲خرداد)
‪ 2608449
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۰۳۳۹ ‪ ۱۳۵۹
س۲: ش۶۶(۱۵شهریور)
‪ 2608439
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۰۶۱۳ ‪ ۱۳۶۸
س۱۱: ش۵۰۷(۵اسفند)
‪ 2609088
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۰۷۰۹ ‪ ۱۳۵۸
س۱: ش۵(۱۰خرداد)
‪ 2608428
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۲۹۸۳ ‪ ۱۳۸۰
س۲۳: ش۱۰۵۸-۱۰۶۱(۲۶آبان-۱۷آذر)
‪ 2609400
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۳۹۷۶ ‪ ۱۳۸۰
س۲۳: ش۱۰۵۴-۱۰۵۵، ۱۰۵۷(۲۸مهر-۱۹آبان)
‪ 3770499
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۳۹۹۲ ‪ ۱۳۷۶
س۱۹: ش۸۷۱-۸۷۴(۲۷دی-۱۸بهمن)<کسری: ۸۷۲>
‪ 2609362
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۳۹۹۳ ‪ ۱۳۷۶
س۱۹: ش۸۶۷-۸۷۰(۲۹آذر-۲۰دی)
‪ 2609359
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۰۱۱ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۸۹۱-۸۹۶(۳۰خرداد-۳مرداد)
‪ 2609367
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۱۴۶ ‪ ۱۳۸۱
س۲۴: ش۱۱۰۵-۱۱۰۹(۲-۳۰آذر)
‪ 2609414
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۱۵۶ ‪ ۱۳۸۱
س۲۴: ش۱۱۰۱-۱۱۰۴(۴-۲۵آبان)
‪ 2609413
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۱۵۷ ‪ ۱۳۸۱
س۲۴: ش۱۰۹۷-۱۱۰۰(۶-۲۷مهر)
‪ 2609412
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۱۸۲ ‪ ۱۳۸۰
س۲۳: ش۱۰۶۸-۱۰۷۲(۶بهمن-۲۵اسفند)
‪ 2609404
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۱۹۰ ‪ ۱۳۸۱
س۲۴: ش۱۰۹۷-۱۱۰۳(۶مهر-۱۸آبان)
‪ 2609411
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۲۰۳ ‪ ۱۳۸۰
س۲۳: ش۱۰۵۹-۱۰۶۲(۳-۲۴آذر)
‪ 2609401
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۲۰۴ ‪ ۱۳۸۱
س۲۴: ش۱۰۸۳-۱۰۹۶(۱تیر-۳۰شهریور)
‪ 2609409
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۲۱۴ ‪ ۱۳۸۱
س۲۳-۲۴: ش۱۰۷۳-۱۰۸۲(۲۴فروردین-۲۵خرداد)<کسری: ۱۰۷۶>
‪ 2609407
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۹۹۴ ‪ ۱۳۸۸
س۳۰: ش۱۴۲۸(۲۸آذر)
‪ 4294458
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۵۲۸۰ ‪ ۱۳۹۳
س۳۶: ش۱۶۰۰-۱۶۰۳(۸شهریور-۱۹مهر)<کسری: ۱۶۰۱-۱۶۰۲>
‪ 6676169
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۶۶۹ ‪ ۱۳۶۷
س۹-۱۰: ش۴۲۳-۴۳۲(۲۷فروردین-۲۸خرداد)<کسری: ۴۳۰>
‪ 2609048
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۹۴۱ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۲۸-۵۳۸(۷مهر-۱۷آذر)<کسری: ۵۳۱>
‪ 2609098
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۹۶۶ ‪ ۱۳۶۰
س۳: ش۱۰۳-۱۱۳(۶تیر-۲۸شهریور)<کسری: ۱۱۲>
‪ 2608481
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۹۶۷ ‪ ۱۳۶۲
س۴: ش۱۸۵-۱۹۶(۱۴فروردین-۲۸خرداد)<کسری: ۱۹۳>
‪ 2608500
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۹۶۸ ‪ ۱۳۷۰
س۱۳: ش۵۵۹-۵۷۱(۱تیر-۳۰شهریور)
‪ 2609164
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۹۶۹ ‪ ۱۳۶۵-۱۳۶۶
س۷-۸: ش۳۳۱-۳۷۷(۲۳فروردین۱۳۶۵-۵اردیبهشت۱۳۶۶)<کسری: ۳۳۴، ۳۳۸، ۳۴۲-۳۷۶>
‪ 2609026
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۹۷۰ ‪ ۱۳۷۳
س۱۵-۱۶: ش۶۸۸-۶۹۶(۲۷فروردین-۲۸خرداد)<کسری: ۶۹۰-۶۹۱>
‪ 2609287
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۹۸۳ ‪ ۱۳۵۹
س۲: ش۵۰-۶۸(۲۷اردیبهشت-۲۹شهریور)<کسری: ۵۱، ۵۳، ۵۵-۶۰، ۶۲، ۶۴، ۶۶>
‪ 2608437
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۹۸۴ ‪ ۱۳۷۲
س۱۵: ش۶۷۶-۶۸۷(۴دی-۲۴اسفند)<کسری: ۶۷۷>
‪ 2609239
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۹۸۷ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۴۰-۵۵۰(۱دی-۲۵اسفند)
‪ 2609112
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۹۸۸ ‪ ۱۳۷۱
س۱۴: ش۶۳۱-۶۳۷(۵دی-۱۷بهمن)
‪ 2609184
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۹۸۹ ‪ ۱۳۷۰
س۱۲-۱۳: ش۵۵۱-۵۵۸(۳۱فروردین-۲۵خرداد)<کسری: ۵۵۳>
‪ 2609114
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۹۹۰ ‪ ۱۳۶۳
س۵: ش۲۳۲-۲۴۲(۱۸فروردین-۲۶خرداد)<کسری: ۲۳۳، ۲۳۶-۲۳۷>
‪ 2608511
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۹۹۸ ‪ ۱۳۷۲
س۱۴-۱۵: ش۶۴۲-۶۴۹(۴اردیبهشت-۲۹خرداد)<کسری: ۶۴۳-۶۴۵، ۶۴۷>
‪ 2609191
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۰۰ ‪ ۱۳۶۳
س۶: ش۲۴۳-۲۵۶(۲تیر-۳۱شهریور)<کسری: ۲۴۵-۲۴۷>
‪ 2608514
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۰۱ ‪ ۱۳۷۲
س۱۵: ش۶۶۳-۶۷۵(۳مهر-۲۷آذر)
‪ 2609224
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۰۵ ‪ ۱۳۵۹
س۲: ش۸۱-۹۱(۶دی-۲۶اسفند)
‪ 2608446
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۰۶ ‪ ۱۳۶۷
س۱۰: ش۴۵۹-۴۶۸(۱۰دی-۲۴اسفند)
‪ 2609068
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۲۹ ‪ ۱۳۷۲
س۱۵: ش۶۵۰-۶۶۲(۵ تیر-۲۷شهریور)<کسری: ۶۶۰>
‪ 2611416
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۷۰ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۲۴-۵۲۷(۳-۲۴شهریور)<کسری: ۵۲۵>
‪ 2609097
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۷۱ ‪ ۱۳۶۶
س۹: ش۳۸۶-۳۹۸(۶تیر-۲۸شهریور)<کسری: ۳۸۷-۳۸۸>
‪ 2609041
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۷۲ ‪ ۱۳۷۱
س۱۴: ش۶۱۸-۶۳۰(۴مهر-۲۸آذر)<کسری: ۶۲۱، ۶۲۵>
‪ 2609183
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۷۳ ‪ ۱۳۷۱
س۱۳-۱۴: ش۵۹۶-۶۰۴(۵اردیبهشت-۳۰خرداد)
‪ 2609177
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۷۴ ‪ ۱۳۶۴
س۷: ش۲۹۲-۳۰۵(۱تیر-۳۰شهریور)
‪ 2608525
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۷۵ ‪ ۱۳۶۳
س۶: ش۲۵۷-۲۶۸(۷مهر-۲۴آذر)<کسری: ۲۶۰، ۲۶۷>
‪ 2608518
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۰۷۶ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۶۴-۳۷۵(۶دی-۲۵اسفند)
‪ 2609036
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۳۵۳ ‪ ۱۳۶۳
س۶: ش۲۶۹-۲۸۱(۱دی-۲۷اسفند)<کسری: ۲۷۵-۲۷۶، ۲۷۸>
‪ 2608520
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۳۵۴ ‪ ۱۳۷۳
س۱۶: ش۶۹۷-۷۰۸(۱۱تیر-۲۶شهریور)<کسری: ۷۰۴، ۷۰۷>
‪ 2609292
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۵۸۹ ‪ ۱۳۷۳
س۱۶: ش۷۲۲-۷۳۲(۳دی-۲۳اسفند)
‪ 2609297
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۵۹۰ ‪ ۱۳۶۷
س۱۰: ش۴۴۵-۴۵۷(۲مهر-۲۶آذر)
‪ 2609055
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۵۹۱ ‪ ۱۳۶۰
س۳: ش۱۱۴-۱۲۵(۴مهر-۲۱آذر)<کسری: ۱۱۷>
‪ 2608484
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۵۹۲ ‪ ۱۳۶۸
س۱۱: ش۵۰۰-۵۰۹(۲دی-۲۶اسفند)<کسری: ۵۰۴>
‪ 2609084
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۵۹۳ ‪ ۱۳۶۴
س۷: ش۳۱۹-۳۳۰(۷دی-۲۴اسفند)<کسری: ۳۲۵>
‪ 2609024
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۵۹۴ ‪ ۱۳۶۶
س۹: ش۴۱۲-۴۲۲(۱۲دی-۲۵اسفند)<کسری: ۴۲۱>
‪ 2609046
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۵۹۵ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۴۲-۳۵۰(۷تیر-۲۲شهریور)<کسری: ۳۴۶>
‪ 2609030
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۵۹۶ ‪ ۱۳۶۶
س۹: ش۳۹۹-۴۱۱(۴مهر-۲۸آذر)<کسری: ۴۰۰، ۴۰۴، ۴۰۸، ۴۱۰>
‪ 2609043
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۵۹۷ ‪ ۱۳۵۹
س۲: ش۶۹-۸۰(۵مهر-۲۹آذر)<کسری: ۷۲، ۷۶>
‪ 2608445
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۵۹۹ ‪ ۱۳۷۴
س۱۷: ش۷۷۰-۷۷۹(۹دی-۲۶اسفند)<کسری: ۷۷۳-۷۷۷>
‪ 2609344
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۶۰۱ ‪ ۱۳۶۶
س۸: ش۳۷۶-۳۸۵(۲۹فروردین-۳۰خرداد)<کسری: ۳۷۷، ۳۷۹>
‪ 2609039
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۶۰۲ ‪ ۱۳۶۲
س۵: ش۱۹۷-۲۰۹(۴تیر-۲۶شهریور)<کسری: ۲۰۳>
‪ 2608503
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۶۰۳ ‪ ۱۳۶۲
س۵: ش۲۱۰-۲۲۰(۲مهر-۲۶آذر)<کسری: ۲۱۴، ۲۱۶، ۲۱۸-۲۱۹>
‪ 2608507
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۳۰۷۲ ‪ ۱۳۸۵
س۲۷-۲۸: ش۱۲۵۹-۱۲۹۵(۱۹فروردین-۲دی)<کسری: ۱۲۶۰-۱۲۹۴>
‪ 2587710
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۳۲۵۶ ‪ ۱۳۸۶
س۲۸: ش۱۳۴۵(۲۰بهمن)
‪ 3239093
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۶۰۴۲ ‪ ۱۳۸۶
س۲۸: ش۱۳۲۲-۱۳۲۴(۲۷مرداد-۱۷شهریور)
‪ 2617437
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۴۶ ‪ ۱۳۵۸
س۱: ش۱-۱۶(۱۳اردیبهشت-۲۷مرداد)<کسری: ۱۳-۱۴>
‪ 2606912
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۴۷ ‪ ۱۳۵۸
س۱: ش۱-۱۲(۱۳اردیبهشت-۳۰تیر)
‪ 2606916
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۴۸ ‪ ۱۳۵۸
س۱: ش۱۳-۲۵(۶مرداد-۲۸مهر)
‪ 2608427
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۴۹ ‪ ۱۳۵۸
س۱: ش۱۷-۲۵(۳شهریور-۲۸مهر)
‪ 2606927
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۵۰ ‪ ۱۳۵۸
س۱: ش۲۶-۳۲(۵آبان-۲۴آذر)
‪ 2608431
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۵۱ ‪ ۱۳۵۸
س۱: ش۳۳-۴۴(۱دی-۲۸اسفند)
‪ 2606932
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۵۲ ‪ ۱۳۵۹
س۲: ش۶۱(۱۱مرداد)؛ "ویژه نامه زن و انقلاب به روایت تصویر(۱۶اردیبهشت)"
‪ 2606946
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۵۳ ‪ ۱۳۵۹
س۲: ش۵۶-۶۸(۷تیر-۲۹شهریور)
‪ 2606940
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۵۴ ‪ ۱۳۵۹
س۲: ش۶۹-۸۰(۵مهر-۲۹آذر)
‪ 2606948
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۵۵ ‪ ۱۳۵۹
س۲: ش۸۲-۹۱(۱۳دی-۲۶اسفند)
‪ 2606957
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۵۶ ‪ ۱۳۶۰
س۲-۳: ش۹۲-۹۷(۲۲فروردین-۲۶اردیبهشت)
‪ 2606961
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۵۷ ‪ ۱۳۶۰
س۲-۳: ش۹۲-۹۷(۲۲فروردین-۲۶اردیبهشت)
‪ 2606965
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۵۸ ‪ ۱۳۶۰
س۳: ش۹۸-۱۰۵(۲خرداد-۲۷تیر)
‪ 2606970
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۵۹ ‪ ۱۳۶۰
س۳: ش۹۸-۱۰۵(۲خرداد-۲۷تیر)
‪ 2608450
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۶۰ ‪ ۱۳۶۰
س۳: ش۱۰۳-۱۱۳(۶تیر-۲۸شهریور)
‪ 2606981
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۶۱ ‪ ۱۳۶۰
س۳: ش۱۰۶-۱۱۳(۳مرداد-۲۸شهریور)
‪ 2606985
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۶۲ ‪ ۱۳۶۰
س۳: ش۱۰۶-۱۱۳(۳مرداد-۲۸شهریور)
‪ 2608482
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۶۳ ‪ ۱۳۶۰
س۳: ش۱۱۴-۱۲۶(۴مهر-۲۸آذر)
‪ 2606987
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۶۴ ‪ ۱۳۶۰
س۳: ش۱۱۴-۱۲۲(۴مهر-۳۰آبان)
‪ 2606990
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۶۵ ‪ ۱۳۶۰
س۳: ش۱۱۴-۱۲۲(۴مهر-۳۰آبان)
‪ 2608483
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۶۶ ‪ ۱۳۶۰
س۳: ش۱۲۳-۱۳۰(۷آذر-۲۶دی)
‪ 2606993
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۶۷ ‪ ۱۳۶۰
س۳: ش۱۳۱-۱۳۷(۳بهمن-۲۴اسفند)
‪ 2608487
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۶۸ ‪ ۱۳۶۱
س۳-۴: ش۱۳۸-۱۴۴(۱۴فروردین-۲۵اردیبهشت)
‪ 2608489
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۶۹ ‪ ۱۳۶۱
س۴: ش۱۴۵-۱۵۳(۱خرداد-۲۶تیر)
‪ 2606997
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۷۰ ‪ ۱۳۶۱
س۴: ش۱۵۴-۱۶۱(۲مرداد-۲۷شهریور)<کسری: ۱۵۹>
‪ 2607003
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۷۱ ‪ ۱۳۶۱
س۴: ش۱۶۲-۱۶۹(۳مهر-۲۹آبان)
‪ 2607005
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۷۲ ‪ ۱۳۶۱
س۴: ش۱۷۰-۱۷۷(۶آذر-۲۵دی)
‪ 2607012
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۷۳ ‪ ۱۳۶۱
س۴: ش۱۷۸-۱۸۴(۲بهمن-۲۵اسفند)
‪ 2607015
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۷۴ ‪ ۱۳۶۲
س۴: ش۱۸۶-۱۹۲(۲۰فروردین-۳۱اردیبهشت)
‪ 2607017
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۷۵ ‪ ۱۳۶۲
س۵: ش۱۹۳-۲۰۰(۷خرداد-۲۵تیر)
‪ 2607019
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۷۶ ‪ ۱۳۶۲
س۵: ش۲۰۱-۲۰۹(۱مرداد-۲۶شهریور)
‪ 2607021
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۷۷ ‪ ۱۳۶۲
س۵: ش۲۱۰-۲۱۶(۲مهر-۲۱آبان)
‪ 2607024
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۷۸ ‪ ۱۳۶۲
س۵: ش۲۱۷-۲۲۴(۵آذر-۲۴دی)
‪ 2607029
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۷۹ ‪ ۱۳۶۲
س۵: ش۲۲۵-۲۳۱(۱بهمن-۲۵اسفند)
‪ 2607033
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۸۰ ‪ ۱۳۶۳
س۵-۶: ش۲۳۲-۲۳۸(۱۸فروردین-۲۹اردیبهشت)
‪ 2607037
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۸۱ ‪ ۱۳۶۳
س۶: ش۲۳۹-۲۴۷(۵خرداد-۳۰تیر)
‪ 2607044
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۸۲ ‪ ۱۳۶۳
س۶: ش۲۴۸-۲۵۶(۶مرداد-۳۱شهریور)
‪ 2607050
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۸۳ ‪ ۱۳۶۳
س۶: ش۲۵۷-۲۶۴(۷مهر-۲۶آبان)
‪ 2607055
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۸۴ ‪ ۱۳۶۳
س۶: ش۲۶۵-۲۷۳(۳آذر-۲۹دی)
‪ 2607060
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۸۵ ‪ ۱۳۶۳
س۶: ش۲۷۴-۲۸۱(۶بهمن-۲۷اسفند)
‪ 2607063
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۸۶ ‪ ۱۳۶۴
س۶-۷: ش۲۸۲-۲۸۷(۲۴فروردین-۲۸اردیبهشت)
‪ 2607065
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۸۷ ‪ ۱۳۶۴
س۷: ش۲۸۸-۲۹۶(۴خرداد-۲۹تیر)
‪ 3868394
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۸۸ ‪ ۱۳۶۴
س۷: ش۲۹۷-۳۰۵(۵مرداد-۳۰شهریور)
‪ 2607071
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۸۹ ‪ ۱۳۶۴
س۷: ش۳۰۰-۳۰۵(۲۶مرداد-۳۰شهریور)
‪ 2607075
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۹۰ ‪ ۱۳۶۴
س۷: ش۳۰۶-۳۱۳(۶مهر-۲۵آبان)
‪ 2607078
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۹۱ ‪ ۱۳۶۴
س۷: ش۳۰۶-۳۱۷(۶مهر-۲۳آذر)
‪ 2607080
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۹۲ ‪ ۱۳۶۴
س۷: ش۳۱۴-۳۲۲(۲آذر-۲۸دی)
‪ 2607084
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۹۳ ‪ ۱۳۶۴
س۷: ش۳۲۳-۳۳۰(۵ بهمن-۲۴اسفند)
‪ 2607091
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۹۴ ‪ ۱۳۶۵
س۷-۸: ش۳۳۱-۳۳۶(۲۳فروردین-۲۷اردیبهشت)
‪ 2607087
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۹۵ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۳۷-۳۴۱(۳-۳۱خرداد)
‪ 2607096
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۹۶ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۴۲-۳۴۵(۷-۲۸تیر)
‪ 2607103
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۹۷ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۴۲-۳۴۶(۷تیر-۴مرداد)
‪ 2607099
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۹۸ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۴۶-۳۵۰(۴مرداد-۲۲شهریور)<کسری: ۳۴۹>
‪ 2609031
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۶۹۹ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۴۷-۳۵۰(۱۱مرداد-۲۲شهریور)
‪ 2609032
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۰۰ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۵۱-۳۵۴(۵-۲۶مهر)
‪ 2607107
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۰۱ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۵۱-۳۵۸(۵مهر-۲۴آبان)
‪ 2607109
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۰۲ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۵۹-۳۶۷(۱آذر-۲۷دی)
‪ 2607112
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۰۳ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۶۸-۳۷۵(۴بهمن-۲۵اسفند)
‪ 2607114
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۰۴ ‪ ۱۳۶۶
س۸-۹: ش۳۷۶-۳۸۰(۲۹فروردین-۲۶اردیبهشت)
‪ 2607115
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۰۵ ‪ ۱۳۶۶
س۹: ش۳۸۱-۳۸۹(۲خرداد-۲۷تیر)
‪ 2607124
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۰۶ ‪ ۱۳۶۶
س۹: ش۳۹۰-۳۹۸(۳مرداد-۲۸شهریور)
‪ 2607256
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۰۷ ‪ ۱۳۶۶
س۹: ش۳۹۹-۴۰۷(۴مهر-۳۰آبان)
‪ 2607257
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۰۸ ‪ ۱۳۶۶
س۹: ش۴۰۸-۴۱۵(۷آذر-۳بهمن)<کسری: ۴۱۴>
‪ 2607258
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۰۹ ‪ ۱۳۶۶
س۹: ش۴۱۶-۴۲۲(۱بهمن-۲۵اسفند)
‪ 2607259
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۱۰ ‪ ۱۳۶۷
س۹-۱۰: ش۴۲۳-۴۲۸(۲۷فروردین-۳۱اردیبهشت)
‪ 2607263
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۱۱ ‪ ۱۳۶۷
س۱۰: ش۴۲۹-۴۳۶(۷خرداد-۲۵تیر)
‪ 2607264
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۱۲ ‪ ۱۳۶۷
س۱۰: ش۴۳۷-۴۴۴(۱مرداد-۲۶شهریور)
‪ 2607267
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۱۳ ‪ ۱۳۶۷
س۱۰: ش۴۴۵-۴۵۳(۲مهر-۲۸آبان)
‪ 2607269
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۱۴ ‪ ۱۳۶۷
س۱۰: ش۴۵۴-۴۶۱(۵آذر-۲۴دی)
‪ 2607271
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۱۵ ‪ ۱۳۶۷
س۱۰: ش۴۶۲-۴۶۸(۱بهمن-۲۴اسفند)
‪ 2607276
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۱۶ ‪ ۱۳۶۸
س۱۰-۱۱: ش۴۶۹-۴۷۸(۲اردیبهشت-۳۱تیر)
‪ 2607279
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۱۷ ‪ ۱۳۶۸
س۱۱: ش۴۷۹-۴۸۶(۷مرداد-۲۵شهریور)
‪ 2607280
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۱۸ ‪ ۱۳۶۸
س۱۱: ش۴۸۷-۴۹۵(۱مهر-۲۷آبان)
‪ 2607284
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۱۹ ‪ ۱۳۶۸
س۱۱: ش۴۹۶-۵۰۳(۴آذر-۳۰دی)
‪ 2607286
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۲۰ ‪ ۱۳۶۸
س۱۱: ش۵۰۴-۵۰۹(۷بهمن-۲۶اسفند)
‪ 2607299
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۲۱ ‪ ۱۳۶۹
س۱۱-۱۲: ش۵۱۰-۵۱۴(۱-۲۹اردیبهشت)
‪ 2607302
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۲۲ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۱۵-۵۱۸(۵خرداد-۲تیر)
‪ 2607303
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۲۳ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۱۹-۵۲۲(۹تیر-۶مرداد)
‪ 2607304
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۲۴ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۲۳-۵۲۷(۲۷مرداد-۲۴شهریور)
‪ 2609096
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۲۵ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۲۳-۵۲۷(۲۷مرداد-۲۴شهریور)
‪ 2607308
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۲۶ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۲۸-۵۳۵(۷مهر-۲۶آبان)
‪ 2607309
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۲۷ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۳۶-۵۴۴(۳آذر-۲۹دی)
‪ 2607310
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۲۸ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۴۵-۵۵۰(۶بهمن-۲۵اسفند)
‪ 2607312
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۲۹ ‪ ۱۳۷۰
س۱۲-۱۳: ش۵۵۱-۵۵۸(۳۱فروردین-۲۵خرداد)
‪ 2607313
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۳۰ ‪ ۱۳۷۰
س۱۳: ش۵۵۹-۵۶۳(۱-۲۹تیر)
‪ 2607321
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۳۱ ‪ ۱۳۷۰
س۱۳: ش۵۶۴-۵۶۶(۱۲-۲۶مرداد)
‪ 2607325
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۳۲ ‪ ۱۳۷۰
س۱۳: ش۵۶۷-۵۷۱(۲-۳۰شهریور)
‪ 2607328
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۳۳ ‪ ۱۳۷۰
س۱۳: ش۵۷۲-۵۷۹(۶مهر-۲۵آبان)
‪ 2607329
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۳۴ ‪ ۱۳۷۰
س۱۳: ش۵۸۰-۵۸۸(۲آذر-۲۸دی)
‪ 2609172
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۳۵ ‪ ۱۳۷۰
س۱۳: ش۵۸۹-۵۹۴(۵ بهمن-۲۴اسفند)
‪ 2607330
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۳۶ ‪ ۱۳۷۱
س۱۳-۱۴: ش۵۹۵-۶۰۴(۲۹فروردین-۳۰خرداد)
‪ 2607332
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۳۷ ‪ ۱۳۷۱
س۱۴: ش۶۰۵-۶۱۷(۶تیر-۲۸شهریور)
‪ 2607333
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۳۸ ‪ ۱۳۷۱
س۱۴: ش۶۱۸-۶۳۰(۴مهر-۲۸آذر)
‪ 2607336
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۳۹ ‪ ۱۳۷۱
س۱۴: ش۶۳۱-۶۴۱(۵دی-۲۵اسفند)
‪ 2607339
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۴۰ ‪ ۱۳۷۲
س۱۴-۱۵: ش۶۴۲-۶۴۹(۴اردیبهشت-۲۹خرداد)
‪ 2607340
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۴۱ ‪ ۱۳۷۲
س۱۵: ش۶۵۰-۶۶۲(۵ تیر-۲۷شهریور)
‪ 2607342
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۴۲ ‪ ۱۳۷۲
س۱۵: ش۶۶۳-۶۷۵(۳مهر-۲۷آذر)
‪ 2607341
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۴۳ ‪ ۱۳۷۲
س۱۵: ش۶۷۶-۶۸۷(۴دی-۲۴اسفند)
‪ 2607343
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۴۴ ‪ ۱۳۷۳
س۱۵-۱۶: ش۶۸۸-۶۹۶(۲۷فروردین-۲۸خرداد)
‪ 2607345
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۴۵ ‪ ۱۳۷۳
س۱۶: ش۶۹۷-۷۰۸(۱۱تیر-۲۶شهریور)
‪ 2607346
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۴۶ ‪ ۱۳۷۳
س۱۶: ش۷۲۲-۷۳۲(۳دی-۲۳اسفند)
‪ 2607347
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۴۷ ‪ ۱۳۷۴
س۱۶-۱۷:ش۷۳۳-۷۴۲(۱۹فروردین ـ۲۷خرداد) "ش۷۳۹ویژه نامه هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران"
‪ 2607348
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۴۸ ‪ ۱۳۷۴
س۱۷: ش۷۴۳-۷۵۵(۳تیر-۲۵شهریور)
‪ 2607349
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۴۹ ‪ ۱۳۷۴
س۱۷: ش۷۵۶-۷۶۸(۱مهر-۲۵آذر)
‪ 2607350
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۵۰ ‪ ۱۳۷۴
س۱۷: ش۷۶۹-۷۷۹(۲دی-۲۶اسفند)
‪ 2607351
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۵۱ ‪ ۱۳۷۵
س۱۷-۱۸: ش۷۸۰-۷۹۰(۱۸فروردین-۲۶خرداد)
‪ 2607355
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۵۲ ‪ ۱۳۷۵
س۱۸: ش۷۹۱-۸۰۴(۲تیر-۳۱شهریور)
‪ 2607357
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۵۳ ‪ ۱۳۷۵
س۱۸: ش۸۰۵-۸۱۷(۷مهر-۱دی)
‪ 2607359
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۵۴ ‪ ۱۳۷۵
س۱۸: ش۸۱۸-۸۲۹(۸دی-۲۵اسفند)
‪ 2607362
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۵۵ ‪ ۱۳۷۶
س۱۹: ش۸۳۰-۸۴۱(۱۶فروردین-۳۱خرداد)
‪ 2607365
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۵۶ ‪ ۱۳۷۶
س۱۹: ش۸۴۲-۸۵۴(۷تیر-۲۹شهریور)
‪ 2607368
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۵۷ ‪ ۱۳۷۶
س۱۹: ش۸۵۵-۸۶۷(۵مهر-۲۹آذر)
‪ 2607371
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۵۸ ‪ ۱۳۷۶
س۱۹: ش۸۶۸-۸۷۹(۶دی-۲۵اسفند)
‪ 2607375
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۶۰ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۸۸۰-۸۸۶(۱۵فروردین-۲۶اردیبهشت)
‪ 2607428
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۶۱ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۸۸۷-۸۹۵(۲خرداد-۲۷تیر)
‪ 2607430
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۶۲ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۸۹۶-۹۰۴(۳مرداد-۲۸شهریور)
‪ 2607431
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۶۳ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۹۰۵-۹۱۳(۴مهر-۳۰آبان)
‪ 2607432
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۶۴ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۹۱۴-۹۲۱(۷آذر-۲۶دی)
‪ 2607435
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۶۵ ‪ ۱۳۷۷
س۲۰: ش۹۲۲-۹۲۹(۳بهمن-۲۴اسفند)
‪ 2607436
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۶۶ ‪ ۱۳۷۸
س۲۰: ش۹۳۰-۹۳۶(۱۴فروردین-۲۵اردیبهشت)
‪ 2607438
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۶۷ ‪ ۱۳۷۸
س۲۰: ش۹۳۷-۹۴۵(۱خرداد- تیر)
‪ 2607442
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۶۸ ‪ ۱۳۷۸
س۲۰-۲۱: ش۹۴۶-۹۵۴(۲مرداد-۲۷شهریور)
‪ 2607446
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۶۹ ‪ ۱۳۷۸
س۲۱: ش۹۶۴-۹۷۱(۶آذر-۲۵دی)<کسری: ۹۶۶>
‪ 2607448
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۷۰ ‪ ۱۳۷۸
س۲۱: ش۹۷۲-۹۷۹(۲بهمن-۲۸اسفند)
‪ 2607450
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۷۱ ‪ ۱۳۷۹
س۲۱-۲۲: ش۹۸۰-۹۸۶(۲۰فروردین-۳۱اردیبهشت)
‪ 2607452
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۷۲ ‪ ۱۳۷۹
س۲۲: ش۹۸۷-۹۹۴(۷خرداد-۲۵تیر)
‪ 2609385
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۷۳ ‪ ۱۳۷۹
س۲۲: ش۹۸۷-۹۹۴(۷خرداد-۲۵تیر)
‪ 2607451
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۷۴ ‪ ۱۳۷۹
س۲۲: ش۹۹۵-۱۰۰۲(۱مرداد-۲۶شهریور)
‪ 2607455
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۷۵ ‪ ۱۳۷۹
س۲۲: ش۱۰۰۳-۱۰۱۱(۲مهر-۲۸آبان)
‪ 2607456
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۷۶ ‪ ۱۳۷۹
س۲۲: ش۱۰۱۲-۱۰۱۸(۵آذر-۱۷دی)
‪ 2607457
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۷۷ ‪ ۱۳۷۹
س۲۲: ش۱۰۲۰-۱۰۲۶(۱بهمن-۲۷اسفند)
‪ 2607463
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۷۸ ‪ ۱۳۷۹
س۲۲: ش۱۰۲۰-۱۰۲۶(۱بهمن-۲۷اسفند)
‪ 2607459
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۷۹ ‪ ۱۳۸۰
س۲۲-۲۳: ش۱۰۲۷-۱۰۳۶(۲۵فروردین-۲۶خرداد)
‪ 2607501
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۸۰ ‪ ۱۳۸۰
س۲۲-۲۳: ش۱۰۲۷-۱۰۳۶(۲۵فروردین-۲۶خرداد)<کسری: ۱۰۲۸>
‪ 2607464
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۸۱ ‪ ۱۳۸۰
س۲۳: ش۱۰۳۷-۱۰۴۵(۲تیر-۲۷مرداد)
‪ 2607503
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۷۸۲ ‪ ۱۳۸۰
س۲۳: ش۱۰۳۷-۱۰۴۵(۲تیر-۲۷مرداد)
‪ 2607504
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۸۵۱ ‪ ۱۳۶۰
س۳: ش۱۰۳(۶تیر)
‪ 2606977
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۲۶ ‪ ۱۳۵۸
س۱: ش۱۳-۲۵(۶مرداد-۲۸مهر)
‪ 2608442
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۲۷ ‪ ۱۳۵۸
س۱: ش۲۶-۳۷(۵آبان-۶بهمن)
‪ 2608443
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۲۸ ‪ ۱۳۵۸-۱۳۵۹
س۱: ش۳۸-۴۷(۱۳بهمن۱۳۵۸-۶اردیبهشت۱۳۵۹)
‪ 2608444
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۷۸ ‪ ۱۳۶۷-۱۳۶۸
س۱۰-۱۱: ش۴۶۰-۴۷۵(۱۷دی۱۳۶۷-۱۳خرداد۱۳۶۸)<کسری: ۴۶۱، ۴۶۳-۴۶۵، ۴۶۷-۴۶۸>
‪ 879682
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۷۹ ‪ ۱۳۶۸
س۱۱: ش۴۹۶-۵۰۹(۴آذر-۲۶اسفند)<کسری۵۰۰-۵۰۱>
‪ 880043
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۸۰ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۲۲-۵۳۳(۶مرداد-۱۲آبان)
‪ 880113
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۸۳ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۴۰-۳۵۴(۲۴خرداد-۲۶مهر)<کسری: ۳۴۳-۳۴۴، ۳۴۸-۳۵۰>
‪ 890571
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۸۴ ‪ ۱۳۶۵
س۸: ش۳۵۵-۳۶۵(۳آبان-۱۳دی)
‪ 890590
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۸۵ ‪ ۱۳۶۵-۱۳۶۶
س۸: ش۳۶۶-۳۷۶(۲۰دی۱۳۶۵-۲۹فروردین۱۳۶۶)
‪ 890648
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۸۶ ‪ ۱۳۶۶
س۸-۹: ش۳۷۷-۳۸۷(۵اردیبهشت-۱۳تیر)
‪ 890731
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۸۷ ‪ ۱۳۶۶
س۹: ش۳۸۹-۴۰۰(۲۷تیر-۱۱مهر)
‪ 890766
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۸۸ ‪ ۱۳۶۶
س۹: ش۴۰۱-۴۱۳(۱۸مهر-۱۹دی)<کسری۴۱۲>
‪ 890787
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۸۹ ‪ ۱۳۶۶-۱۳۶۷
س۹: ش۴۱۴-۴۲۵(۲۶دی۱۳۶۶-۱۰اردیبهشت۱۳۶۷)
‪ 890831
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۹۰ ‪ ۱۳۶۸
س۱۱: ش۴۷۶-۴۸۷(۱۷تیر-۱مهر)<کسری: ۴۷۹>
‪ 890914
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۹۱ ‪ ۱۳۶۸
س۱۱: ش۴۸۸-۴۹۵(۸مهر-۲۷آبان)؛ "ویژه نامه فاجعه جمعه خونین مکه ۱۷شهریور۱۳۶۶"
‪ 891029
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۹۲ ‪ ۱۳۶۹
س۱۱-۱۲: ش۵۱۰-۵۲۱(۱اردیبهشت-۳۰تیر)
‪ 891208
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۹۳ ‪ ۱۳۶۹
س۱۲: ش۵۳۴-۵۴۵(۱۹آبان-۶بهمن)
‪ 891378
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۹۴ ‪ ۱۳۶۹-۱۳۷۰
س۱۲-۱۳: ش۵۴۶-۵۵۸(۱۳بهمن۱۳۶۹-۲۵خرداد۱۳۷۰)<کسری: ۵۵۰>
‪ 891758
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۴۹۵ ‪ ۱۳۷۰
س۱۳: ش۵۴۶-۵۵۸(۱۳بهمن-۲۵خرداد)
‪ 891831