تعامل‌یا‌تقابل‌دین‌و‌دولت‌در‌گفتمان‌سیاسی‌ایران‌معاصر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۳۰۶۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۳۹۲۵۰
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۳۰۶۹.
‏پدیدآور : موسوی، محمد.
‏عنوان و نام پديدآور : تعامل‌یا‌تقابل‌دین‌و‌دولت‌در‌گفتمان‌سیاسی‌ایران‌معاصر[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش محمد موسوی ؛ استاد راهنما صادق زیبا‌کلام ؛ اساتید مشاور فیرحی ؛ کولایی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( دکترا ) : علوم‌سیاسی.‬
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫دو، ۳۱۱ ورق‬:جدول.
‏یادداشت : کتابنامه ص. ۲۹۳-۳۱۱.
‏شناسه افزوده : زیبا‌کلام، صادق، استاد راهنما.
‏شناسه افزوده : فیرحی، داود، استاد مشاور.
‏شناسه افزوده : کولایی، الهه، استاد مشاور.
‏توصیفگر : قرن ۱۴.
م‍ذاک‍رات‌ دی‍پ‍ل‍م‍ات‍ی‍ک‌
دول‍ت‌
دی‍ن‌
دین‌و‌سیاست.
س‍ی‍اس‍ت‌
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
م‍ش‍روطی‍ت‌
‏توصیفگر : ایران.
جمهوری‌اسلامی‌ایران.
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران، دانشکده‌حقوق‌و‌علوم‌سیاسی.
‏چکیده : ‏‫هدف پژوهش یافتن علل و عوامل مؤثر در رابطه تعاملی یا تقابلی بیان دین و دولت در ایران معاصر است. تحقیقات انجام گرفته در این خصوص حاکی از وجود دو رویکرد عمده در میان اندیشمندان اسلامی ایرانی است، که برخی بر لزوم همبستگی و آمیختگی دین و دولت و برخی دیگر بر لزوم جدایی آن دو حکم کرده اند. سئوال اساسی تحقیق آن است که مبنا و زمینه های همبستگی و تفکیک میان دین و دولت در ایران معاصر چه بوده است؟ چرا در مقطعی روحانیت و شریعت مداران به عنوان کارگزاران دین با سیاست و حکومت نزدیک شدند و در مقطع تاریخی دیگر این دو از یکدیگر فاصله گرفته و یا در تقابل بوده اند؟ فرضیه پژوهش آن است که عامل دوری و نزدیکی دین و دولت در ایران معاصر لزوما از شریعت ناشی نمی شود بلکه مجمو عه ای از مؤلفه های و واقعیت های اجتماعی بیرون از شریعت بر این رابطه تأثیر گذار بوده اند. واقعیت و افکت های اجتماعی متغییرهای مستقل و رابطه دین و دولت متغیر وابسته پژوهش را تشکیل می دهند. رویکرد این پژوهش جامعه شناختی است و در چهارچوب نظری آن از الگوی شکاف های اجتماعی ایتفاده شده است. از اینرو شیوه ارائه مطالب توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به سبک کتابخانه ای است. از جمله از شکاف های اجتماعی اصلی در ایران معاصر، شکاف میان دین و دولت بوده است. ایران، جامعه ای در حال گذار است و چنین جوامعی هم وامدار شکاف های جامعه سنتی و هم آبستن شکاف های جامعه مدرن هستند. در ایران معاصر شکاف های اجتماعی فعال عمدتا تقابلی و متراکم و تخاصمی بوده اند. در این پژوهش شکاف میان دین و دولت در سه دوره قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. موضعگیری عالمان دینی را در برابر دستگاه حاکم در چهار مرحله : بازیافت هویت، دخالت در سیاست، تقابل با حاکمیت و انشقاق و انزوا می توان مورد مطالعه قرار داد. تقابل علما با دولت نهایتا به تأسیس جمهوری اسلامی انجامید و در واقع علما از حالت اپوزیسیون خارج شده و د ر موضع حاکمیت قرار گرفتند و تجربه جدیدی فراتر از صفویه و مشروطه و حتی فراتر از رابطه معمول دین و سیاست آغاز شد و دین و دولت به هم گره خوردند.‬
 
   آدرس ثابت  تعامل‌یا‌تقابل‌دین‌و‌دولت‌در‌گفتمان‌سیاسی‌ایران‌معاصر
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh