رع‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : رع‍د[پیایند: روزنامه]
‏مشخصات نشر : ته‍ران‌: مطبعه طهران، ۱۳۳۱ ق.- = ۱۲۹۲ -
‏مشخصات ظاهری : ج‌.: ق‍طع‌۵ /۵۳س‌.م‌
‏فاصله انتشار : دوبار در هفته
‏يادداشت : عنوان تا سال۵ شماره۱۳: برق
‏يادداشت : م‍دی‍ر و سربیر: ض‍ی‍اء‌ال‍دی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
‏عنوان قبلی ( پیایندها) : برق
‏موضوع : ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌
‏شناسه افزوده : طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ض‍ی‍اء‌ال‍دی‍ن‌،۱۲۷۰-۱۳۴۸ ، م‍دی‍ر و س‍ردب‍ی‍ر
‏رده بندی کنگره : DSR۱۴۵۵/ر۷
‏رده بندی د... : /۰۷۵۲۰۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران۱۰۱۲۲۹۴
‏ادامه ی: : برق
‏زبان اثر : فارسی
 
   آدرس ثابت  رع‍د
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۵۹۵-۰۲ ‪ ۱۲۹۲-۱۲۹۳
س۶: ش۱۴(۱)-ش۷۹، ۸۱-۱۱۵، ۱۱۷-ش۱۱۸(۱۰۵)([۵آذر۱۲۹۲-۲۰شهریور۱۲۹۳])؛ "فوق‌العاده روز۱۲، ۱۴، ۲۶، ۲۹رمضان و غره، ۶، ۷، ۱۸، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۸، ۲۹شوال و ۲ذیقعده۱۳۳۲: تلگراف واصله راجع به حوادث جنگ بین‌المللی دنیا" ؛ "ضمیمه ش۱۱۲ آخرین اطلاعات واصله راجع به حوادث جنگ بین‌المللی دنیا"
‪ 1266903
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۵۹۶-۰۲ ‪ ۱۲۹۲-۱۲۹۳
ش۱۴(۱)-ش۱۲۲(۱۰۹)([۵آذر۱۲۹۲-مهر۱۲۹۳])؛ "فوق‌العاده تلگراف واصله راجع به حوادث جنگ بین‌المللی دنیا"؛ "ضمیمه ش۱۱۲ آخرین اطلاعات واصله راجع به حوادث جنگ بین‌المللی دنیا"
‪ 1266869
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۵۹۷-۰۲ ‪ ۱۲۹۲-۱۲۹۳
ش۱۴(۱)-ش۱۲۲(۱۰۹)([۵آذر۱۲۹۲-مهر۱۲۹۳])؛ "فوق‌العاده تلگراف واصله راجع به حوادث جنگ بین‌المللی دنیا"؛ "ضمیمه ش۱۱۲ آخرین اطلاعات واصله راجع به حوادث جنگ بین‌المللی دنیا"
‪ 1271833
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۵۹۸ ‪ ۱۲۹۲-۱۲۹۴
ش۹۹(۸۶)(۳۰سرطان۱۲۹۲)؛س۷: ش۱-۱۳۷(۱میزان-۳۰حوت۱۲۹۴)
‪ 1266918
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۰۰ ‪ ۱۲۹۳-۱۲۹۴
س۶: ش۱-۱۸۱(۱میزان۱۲۹۲-۳۰سنبله۱۲۹۴)
‪ 1266932
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۰۱ ‪ ۱۲۹۲-۱۲۹۴
س۶: ش۲-۸۹، ۹۱-۱۳۷، ۱۳۹-۱۴۵، ۱۴۸، ۱۵۲-۱۶۲، ۱۶۶، ۱۶۹-۱۷۳، ۱۷۵-۱۷۶، ۱۷۸-۱۸۱(۳میزان۱۲۹۲-۳۰سنبله۱۲۹۴)<ش۱۷۸دونسخه در این مجلد>
‪ 1271924
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۰۲ ‪ ۱۲۹۲-۱۲۹۳
س۶: ش۴۳-۸۹(۱جدی۱۲۹۲-۲۹حوت۱۲۹۳)
‪ 1271958
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۰۳ ‪ ۱۲۹۴
س۶: ش۹۰-۱۳۴(۱حمل-۲۹جوزا)
‪ 1273046
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۰۴ ‪ ۱۲۹۴
س۶: ش۱۳۵-۱۸۱(۱سرطان-۳۰سنبله)
‪ 1273448
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۰۵ ‪ ۱۲۹۴
س۷: ش۱-۶۷(۴میزان-۲۸قوس)
‪ 1273271
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۰۶ ‪ ۱۲۹۴
س۷: ش۱-۱۳۷(۱میزان-۳۰حوت)<کسری: ۴۳>
‪ 1273333
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۰۷ ‪ ۱۲۹۴
س۷: ش۶۸-۱۳۷(۱جدی-۳۰حوت)
‪ 1273444
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۰۸ ‪ ۱۲۹۵
س۷: ش۱۳۸-۲۰۰(۱حمل-۳۱جوزا)
‪ 1273457
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۰۹ ‪ ۱۲۹۵
س۷: ش۱۳۸-۲۲۲، ۲۲۴-۲۴۶(۱حمل-۲۹سنبله)
‪ 1266944
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۱۰ ‪ ۱۲۹۵
س۷: ش۱۳۸-۱۴۶، ۱۴۸-۲۲۶، ۲۲۸-۲۴۱، ۲۴۵(۱حمل-۲۸سنبله)؛"اعلان از طرف سفارت کبرای عثمانی"
‪ 1273482
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۱۱ ‪ ۱۲۹۵
س۷: ش۲۰۱-۲۴۵(۱سرطان-۲۸سنبله)
‪ 1266970
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۱۲ ‪ ۱۲۹۶-۱۲۹۷
س۹: ش۱، ۹۳-۱۴۲(۲۴عقرب۱۲۹۶-۳۰حوت۱۲۹۷)
‪ 1266988
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۱۳ ‪ ۱۲۹۶-۱۲۹۸
س۹: ش۱-۱۰، ۱۲-۹۱(۲۴عقرب-۲۳حوت۱۲۹۸)
‪ 1267018
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۱۴ ‪ ۱۲۹۶-۱۲۹۸
س۹: ش۲-۹۲(۲۶عقرب۱۲۹۶-۲۴حوت۱۲۹۸)
‪ 1267033
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۱۵ ‪ ۱۲۹۸
س۱۰: ش۲-۱۵۰(۶حمل-۲۰میزان)
‪ 1267051
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۱۶ ‪ ۱۲۹۸-۱۲۹۹
س۱۰: ش۱۵۱-۲۷۸(۲۱میزان۱۲۹۸-۱حمل۱۲۹۹)
‪ 1267070
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۱۷ ‪ ۱۲۹۹
س۱۱: ش۲-۵۷(۱۱حمل-۳۱جوزا)
‪ 1267085
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۱۸ ‪ ۱۲۹۹
س۱۱: ش۵۸-۱۲۲(۱سرطان-۲۸سنبله)
‪ 1267114
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۱۹ ‪ ۱۲۹۹
س۱۱-۱۲: ش۱۲۳-۱۷۴(۷میزان-۲۸قوس)
‪ 1267128
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۲۰ ‪ ۱۲۹۹
س۱۲: ش۱۷۵-۲۱۴(۱جدی-۳حوت)
‪ 1267174
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۲۱۵۲ ‪ ۱۲۹۶
س۹: ش۳-۸۵([۲۱عقرب]-۱۶حوت)
‪ 1273498
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۳۷۲۹۸ ‪ ۱۲۹۴-۱۲۹۵
س۷: ش۱-۱۳۷، ۱۳۹-۲۴۶(۱میزان۱۲۹۴-۲۹سنبله۱۲۹۵)<ش۲۱۶-۲۱۸کپی>
‪ 1266851
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۳۷۳۰۱-۰۲ ‪ ۱۲۹۲-۱۲۹۳
ش۱۴(۱)-ش۱۲۰(۱۰۷)([۵آذر۱۲۹۲-۲۳شهریور۱۲۹۳])<کسری: ۱۱۳(۱۰۰)، ۱۱۷(۱۰۴)> "فوق‌العاده اطلاعات واصله راجع به حوادث جنگ بین‌المللی دنیا(۲۲شهریور۱۲۹۳)"
‪ 1266805
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۳۸۶۴۰ ‪ ۱۲۹۷
س۹: ش۱-۱۴۲(۲۴عقرب-۳۰حوت)
‪ 1279200
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۴۲۲۶۳-۴۴ ‪ ۱۳۳۱
ش۱(۲۷ذیحجه)<تجدیدچاپ>
‪ 1624339
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۴۲۲۶۶-۴۴ ‪ ۱۳۳۱
ش۱(۲۷ذیحجه)<تجدیدچاپ>
‪ 1624342
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۴۲۲۶۹-۴۴ ‪ ۱۳۳۱
ش۱(۲۷ذیحجه)<تجدیدچاپ>
‪ 1624345
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۴۸۵۰۰ ‪ ۱۲۹۷
س۹: ش۱-۱۴۲(۲۴عقرب-۳۰حوت)<کسری: ۵>
‪ 2123682
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۶۰۷۵ ‪ ۱۲۹۹
س۱۱: ش۵-۱۱۷(۱۶حمل-۲۱سنبله)
‪ 4979046
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۶۰۷۷ ‪ ۱۲۹۹
س۱۱: ش۲-۲۱۴(۱۱حمل-۳حوت)<کسری: ۶-۹، ۱۱-۱۴، ۱۷-۱۹، ۲۱-۲۵، ۲۷-۲۸، ۳۰، ۳۲، ۳۴-۳۵، ۳۸-۵۱، ۵۴-۵۷، ۵۹-۶۱، ۶۳-۶۷، ۶۹-۷۳، ۷۵، ۷۷-۷۹، ۸۱-۸۴، ۸۶، ۸۹-۹۰، ۹۲-۹۳، ۹۵، ۹۷، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۵-۱۰۶، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۲-۱۱۶، ۱۲۲، ۱۳۲>
‪ 4979052
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۶۹۱۱ ‪ ۱۲۹۲-۱۲۹۴
س۶: ش۱-۱۸۱(۱میزان۱۲۹۲-۳۰سنبله۱۲۹۴)
‪ 5046013
مخزن پیایندها - مرکز فارس ‪ ۳۰۸۲-۳۲۱ ‪ ۱۲۹۴-۱۲۹۶
س۹-۱۰:ش۶۹-۲۷۸(۳جمادی الاول-۸جمادی الاول)<کسری:ش۲۶۶-۲۶۷-۲۷۵-۲۳۲-۲۳۱-۲۳۶-۲۳۴-۲۳۳-۲۲۵تا ۲۳۱-۱۶۷تا ۲۲۴- ۱۶۶-۶۸تا۱۶۵-
‪ 2724441
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh