ن‍اه‍ی‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍اه‍ی‍د[پیایند: روزنامه]
‏مشخصات نشر : تهران: [ب‍ی‌ن‍ا]، ۱۳۰۰ -
‏مشخصات ظاهری : ج‌.: م‍ص‍ور، ق‍طع‌۳۹ س‌.م‌
‏فاصله انتشار : هفتگي
‏يادداشت : ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و مدیرمسئول: اب‍راه‍ی‍م‌ ن‍اه‍ی‍د
مدیرمسئول سال دوم: حسین علوی
‏يادداشت : هفتگی
‏یادداشت : م‍خ‍اطب‌: ع‍ام‍ه‌ م‍ردم‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌
‏شناسه افزوده : ن‍اه‍ی‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، صاحب امتیاز و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌
ع‍ل‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۰۷، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌
‏رده بندی کنگره : DSR۱۳۷۵/ن‌۲
‏رده بندی د... : /۰۷۴۵۰۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران۱۰۱۲۰۹۱
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
‏زبان اثر : فارسی
 
   آدرس ثابت  ن‍اه‍ی‍د
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh